XXVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 15. prosince 2005 v Praze, přijímá toto usnesení:
 

I.

Akademický sněm ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov AV ČR schvaluje zprávu o ustavení nově zvolené Akademické rady AV ČR a o její činnosti za období od XXVI. zasedání Akademického sněmu s připomínkou.

 

II.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí předloženou zprávu o přípravě návrhu nových Stanov Akademie věd ČR s připomínkou,
 2. ve smyslu čl. 10 písm. a) Stanov AV ČR přijímá nové Stanovy Akademie věd ČR podle předloženého návrhu včetně rozdaného dodatku k článku 75 Stanov,
 3. ukládá Akademické radě AV ČR, aby předložila přijaté Stanovy po úpravě podle připomínky Akademického sněmu k projednání Radě pro výzkum a vývoj, odeslala je do meziresortního připomínkového řízení a poté je předložila ke schválení vládě České republiky.

 

III.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí informaci o přípravě a dosavadním průběhu restrukturalizačních změn v soustavě pracovišť AV ČR ve smyslu usnesení XXV. a XXVI. zasedání Akademického sněmu,
 2. ve smyslu čl. 10 písm. e) Stanov AV ČR schvaluje s účinností k 1. lednu 2006
  1. sloučení Ústavu pro elektrotechniku AV ČR, Dolejškova 5, Praha 8, IČ 67985866, s Ústavem termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, Praha 8, IČ 61388998, podle předloženého návrhu s tím, že právním nástupcem Ústavu pro elektrotechniku AV ČR bude od 1. ledna 2006 Ústav termomechaniky AV ČR,
  2. sloučení Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice, IČ 60077395, Hydrobiologického ústavu AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice, IČ 60077387, Parazitologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice, IČ 60077409, Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice, IČ 60077352, a Ústavu půdní biologie AV ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice, IČ 60077379, se Společnou technicko-hospodářskou správou biologických pracovišť AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice, IČ 60077344 podle předloženého návrhu s tím, že právním nástupcem slučovaných pracovišť bude od 1. ledna 2006 Společná technicko-hospodářská správa biologických pracovišť AV ČR, jejíž název se k tomuto dni mění na Biologické centrum AV ČR; toto pracoviště bude nově zařazeno do sekce biologicko-ekologických věd;
  3. sloučení Masarykova ústavu AV ČR, Na Florenci 3/1420, Praha 1, IČ 67985980, s Archivem AV ČR, V Zámcích 56/76, Praha 8, IČ 67985921, podle předloženého návrhu s tím, že právním nástupcem Masarykova ústavu AV ČR bude od 1. ledna 2006 Archiv AV ČR, jehož název se k tomuto dni mění na Masarykův ústav – Archiv AV ČR,
  4. sloučení ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, Legerova 61, Praha 2, IČ 62933752, se Střediskem společných činností AV ČR, Národní 3, Praha 1, IČ 60457856, podle předloženého návrhu s tím, že právním nástupcem ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, bude od 1. ledna 2006 Středisko společných činností AV ČR,
 3. ukládá Akademické radě AV ČR, aby v součinnosti s řediteli slučovaných pracovišť učinila příslušná právní, personální, organizační a ekonomická opatření k realizaci rozhodnutí schválených v bodě 2,
 4. souhlasí s tím, aby se dnem 1. ledna 2007 ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, stala veřejnými výzkumnými institucemi tato pracoviště Akademie věd České republiky:
  Archeologický ústav AV ČR, Brno
  Archeologický ústav AV ČR, Praha
  Astronomický ústav AV ČR
  Biofyzikální ústav AV ČR
  Biologické centrum AV ČR
  Botanický ústav AV ČR
  Etnologický ústav AV ČR
  Filozofický ústav AV ČR
  Fyzikální ústav AV ČR
  Fyziologický ústav AV ČR
  Geofyzikální ústav AV ČR
  Geologický ústav AV ČR
  Historický ústav AV ČR
  Knihovna AV ČR
  Masarykův ústav – Archiv AV ČR
  Matematický ústav AV ČR
  Mikrobiologický ústav AV ČR
  Národohospodářský ústav AV ČR
  Orientální ústav AV ČR
  Psychologický ústav AV ČR
  Slovanský ústav AV ČR
  Sociologický ústav AV ČR
  Středisko společných činností AV ČR
  Ústav analytické chemie AV ČR
  Ústav anorganické chemie AV ČR
  Ústav biologie obratlovců AV ČR
  Ústav dějin umění AV ČR
  Ústav experimentální botaniky AV ČR
  Ústav experimentální medicíny AV ČR
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
  Ústav fyziky atmosféry AV ČR
  Ústav fyziky materiálů AV ČR
  Ústav fyziky plazmatu AV ČR
  Ústav geoniky AV ČR
  Ústav chemických procesů AV ČR
  Ústav informatiky AV ČR
  Ústav jaderné fyziky AV ČR
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR
  Ústav molekulární genetiky AV ČR
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
  Ústav pro českou literaturu AV ČR
  Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
  Ústav pro jazyk český AV ČR
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
  Ústav přístrojové techniky AV ČR
  Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR
  Ústav státu a práva AV ČR
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
  Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
  Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
  Ústav termomechaniky AV ČR
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

 

IV.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2005,
 2. ve smyslu čl. 20 Stanov AV ČR pověřuje Akademickou radu AV ČR schválením závěrečného účtu rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR za rok 2005 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení příštímu zasedání Akademického sněmu,
 3. ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov AV ČR schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2006 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu

 

V.

Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období.

V Praze dne 15. prosince 2005

   Ověřil: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.    předseda návrhové komise    Akademického sněmu AV ČR