XXVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 24. března 2005 v Praze, přijímá toto usnesení:

I.

Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., o vývoji Akademie věd ČR za uplynulé čtyři roky,
 2. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Vědecké rady AV ČR prof. PhDr. F. Šmahela, DrSc., o činnosti Vědecké rady AV ČR za léta 2001–2005,
 3. vyslovuje předsedkyni AV ČR, členům Akademické rady AV ČR a členům Vědecké rady AV ČR poděkování za odpovědnou a obětavou práci, kterou v tomto období vykonali pro úspěšný rozvoj Akademie věd ČR,
 4. ve smyslu čl. 10, písm. b) a d) Stanov AV ČR schvaluje
  1. výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2004 podle předloženého návrhu,
  2. zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXV. zasedání Akademického sněmu.


II.

Akademický sněm

 1. souhlasí se záměry obsaženými v předloženém návrhu na restrukturalizaci pracovišť AV ČR v souvislosti s přípravou uplatnění zákona o veřejných výzkumných institucích a s výsledky hodnocení jejich výzkumné činnosti s připomínkami,
 2. ve smyslu čl. 10, písm. e) Stanov AV ČR schvaluje sloučení Vývojové optické dílny AV ČR se sídlem v Turnově, Skálova 89, s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR se sídlem v Praze 8, Za Slovankou 3, podle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2006. Právním nástupcem Vývojové optické dílny AV ČR bude Ústav fyziky plazmatu AV ČR.
 3. ukládá Akademické radě AV ČR
  1. v součinnosti s řediteli Vývojové optické dílny AV ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR učinit příslušná právní, personální, organizační a ekonomická opatření k realizaci schváleného sloučení pracovišť,
  2. v součinnosti s Vědeckou radou AV ČR a s řediteli a vědeckými radami zúčastněných pracovišť připravit a předložit XXVII. zasedání Akademického sněmu v prosinci 2005 ke schválení další restrukturalizační opatření, vycházející z bodu II/2 předloženého návrhu,
  3. zhodnotit do 30. června 2006 za pomoci příslušných hodnotících komisí AV ČR úspěšnost provedených vnitřních opatření ke zvýšení výkonnosti pracovišť a k realizaci výzkumných záměrů u pracovišť a výzkumných záměrů, hodnocených jako 1c) v rámci vnitroakademického hodnocení nebo jako D v rámci meziresortního hodnocení.


III.

Akademický sněm

 1. ve smyslu čl. 10, písm. c) Stanov AV ČR schvaluje Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2004,
 2. bere na vědomí informaci o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR,
 3. dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů ve smyslu bodu 2.2. předložené zprávy k bodu 8 programu jednání.


IV.

Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období a souhlasí s tím, že nebyly naplněny podmínky čl. 78 písm. b) a c) Stanov AV ČR pro odvolání člena Akademického sněmu doc. PhDr. Petra Charváta, DrSc.

V.

Akademický sněm zvolil podle čl. 10 písm. g) a čl.15 Stanov AV ČR předsedou Akademie věd České republiky na funkční období 2005–2009

prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc.


VI.

Akademický sněm zvolil podle čl. 10 písm. g) a čl.15 Stanov AV ČR tyto členy Akademické rady Akademie věd ČR na funkční období 2005–2009:

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR),
RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR),
RNDr. Jan Hrušák, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR),
RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc. (Botanický ústav AV ČR),
PhDr. Petr Nejedlý (Ústav pro jazyk český AV ČR),
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR),
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR),
Ing. Petr Ráb, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR),
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (Matematický ústav AV ČR),
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR),
PhDr. Martin Steiner (Filozofický ústav AV ČR),
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR),
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (Ústav informatiky AV ČR),
Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR),
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR).

VII.

Akademický sněm jmenoval podle čl. 10 písm. h) a čl. 34 Stanov AV ČR tyto členy Vědecké rady Akademie věd ČR na funkční období 2005–2009:

Ing. Karel Aim, CSc. (Ústav chemických procesů AV ČR),
doc. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR),
RNDr. Vladimír Fiala, CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR),
doc. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR),
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR),
prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR),
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR),
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita, Opava),
RNDr. Márian Karlický, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR),
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (Univerzita Karlova),
prof. PhDr. Pavel Kouba (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy),
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR),
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR),
Dr. Francoise Mayerová (Université Montpelliére),
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity),
doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. (Filozofický ústav AV ČR),
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR),
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. (Ústav termomechaniky AV ČR),
RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR),
RNDr. František Rypáček, CSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR),
prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha),
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR),
RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR),
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.(Centrum medievistických studií FLÚ AV ČR),
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (Masarykova univerzita),
doc. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (Ústav pro českou literaturu),
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity),
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR),
prof. Bedřich Velický, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy),
Ing. Blanka Wichterlová, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR).

V Praze dne 24. března 2005

Ověřila:
   doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
   předsedkyně návrhové komise
   Akademického sněmu