XXV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 14. prosince 2004, přijímá toto usnesení:

I.

Akademický sněm ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXIV. zasedání Akademického sněmu.

II.

Akademický sněm

 1. schvaluje závěrečnou zprávu o výsledcích hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období 1999–2003 a jejich výzkumných záměrů, zahajovaných od 1. ledna 2005,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR a ředitelům pracovišť AV ČR, aby ve své další činnosti využívali podnětů a doporučení, vzešlých z tohoto hodnocení a z diskuse na Sněmu.


III.

Akademický sněm

 1. schvaluje Koncepci rozvoje výzkumu a vývoje v Akademii věd ČR (aktualizaci pro období 2005–2008) podle předloženého návrhu s účinností k 1. 1. 2005,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby ve smyslu usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 5/2004 předložila schválenou Koncepci ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a zajistila její zveřejnění v Interních normách AV ČR, na www stránkách AV ČR a v Akademickém bulletinu,
 3. ukládá Akademické radě AV ČR a ředitelům pracovišť AV ČR, aby při plánování a realizaci činnosti v dalším období vycházeli ze schválené Koncepce,
 4. ukládá Akademické radě AV ČR, aby neprodleně zahájila přípravu podrobnějších koncepčních a realizačních návrhů k řešení těchto problémů:
  • rozšíření a zkvalitnění účasti pracovišť AV ČR na řešení výzkumných projektů v rámci programů Evropské unie,
  • posílení účasti pracovišť AV ČR na praktickém využívání výsledků výzkumu.
 5. v souvislosti se schválením této Koncepce ukončuje platnost Vědní koncepce Akademie věd ČR z roku 1995 včetně směrnic k její realizaci k 31. 12. 2004.


IV.

Akademický sněm

 1. schvaluje harmonogram restrukturalizací v soustavě pracovišť AV ČR v souvislosti s chystaným přechodem pracovišť na právní formu veřejných výzkumných institucí podle předloženého návrhu,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR
  1. aby předložila XXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR v březnu 2005:
   • první konkrétní návrhy na restrukturalizaci pracovišť,
   • seznam dalších pracovišť, která by podle jejich vlastního názoru, názoru Vědecké rady AV ČR a Akademické rady AV ČR měla ještě před přechodem na veřejné výzkumné instituce projít restrukturalizací,
  2. aby připravila řádné předání dalších úkolů, uvedených v harmonogramu na léta 2005–2007, nově zvolené Akademické radě.


V.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2004,
 2. ve smyslu čl. 20 Stanov AV ČR pověřuje Akademickou radu AV ČR schválením Závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2004 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení příštímu zasedání Akademického sněmu,
 3. předběžně schvaluje rozpočet Akademie věd na rok 2005 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu s podmínkou, že Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválený rozpočet kapitoly Akademie věd ČR se v jednotlivých závazných ukazatelích nebude lišit od nynějšího návrhu o více než 7%. Současně zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po konečném schválení zákona o státním rozpočtu provedla nezbytná upřesnění jeho rozpisu na pracoviště,
 4. v případě, že se některý z ukazatelů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR změní o více než 7%, ukládá Akademické radě AV ČR, aby zabezpečila hospodaření pracovišť AV ČR v prvních měsících roku 2005 v rozpočtovém provizoriu odvozeném z předloženého návrhu rozpočtu a předložila nový návrh rozpočtu na rok 2005 a jeho rozpisu příštímu zasedání Akademického sněmu.


VI.

Akademický sněm

 1. schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené ve zprávě a přijala k nim příslušná opatření.V Praze dne 14. prosince 2004