XXIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 14. prosince 2006 v Praze, přijímá toto usnesení:
 

I.

Akademický sněm

 1. souhlasí, aby jednání XXIX. zasedání Akademického sněmu probíhalo podle současného Jednacího řádu Akademického sněmu, schváleného XXI. zasedáním Akademického sněmu dne 18. prosince 2002 pro funkční období 2002-2006,
 2. schvaluje s účinností od 1. ledna 2007 nový Jednací řád Akademického sněmu pro funkční období 2006-2010 podle předloženého návrhu.
   
II.

Akademický sněm

 1. schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR v období od XXVIII. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu,
 2. bere na vědomí zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR v období od dubna 2005 do prosince 2006,
 3. schvaluje s účinností k 1. lednu 2007 zařazení Knihovny AV ČR, v. v. i., do 7. sekce (sociálně-ekonomické vědy) a ponechání Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., pod přímým vedením Akademické rady AV ČR.

 

III.

Akademický sněm

pověřuje Akademickou radu AV ČR, aby vedla další jednání ve věci uspořádání státní správy ve výzkumu a vývoji a financování výzkumu a vývoje s cílem, aby byla zachována nadresortní působnost Rady pro výzkum a vývoj a aby Rada pro výzkum a vývoj mohla nadále zajišťovat v plném rozsahu plnění úkolů, které pro ni vyplývají ze zákona č. 130/2002 Sb.
 

IV.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2006,
 2. ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov AV ČR schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2007 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu včetně navržené úpravy pravidel pro tvorbu tohoto rozpisu,
 3. ve smyslu čl. 20 Stanov AV ČR pověřuje Akademickou radu AV ČR schválením Závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2006,
 4. vyjadřuje znepokojení nad tím, že schválený státní rozpočet na rok 2007 týkající se oblasti výzkumu a vývoje nebyl zohledněn v návrhu střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009.

 

V.

Akademický sněm

  1. schvaluje nový Statut Grantové agentury Akademie věd ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
  2. ukládá Akademické radě AV ČR vydat schválený statut Grantové agentury AV ČR jako interní normu.

 

VI.

Akademický sněm

 1. schvaluje Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR vydat schválený Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR pro potřeby pracovišť AV ČR jako interní normu.
   
VII.

Akademický sněm

schvaluje Zásady pro odměňování zaměstnanců pracovišť Akademie věd ČR jako základní principy, podle nichž budou pracoviště AV ČR jako veřejné výzkumné instituce vydávat vnitřní mzdové předpisy a postupovat při odměňování zaměstnanců, podle předloženého návrhu s připomínkami.
 

VIII.

Akademický sněm

 1. schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za období od XXVIII. zasedání Akademického sněmu a vyslovuje jí poděkování za její práci,
 2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené v předložené zprávě a přijala k nim příslušná opatření.
   
IX.

Akademický sněm zvolil Dozorčí komisi Akademického sněmu pro funkční období 2006-2010 ve složení:

   RNDr. Miloš Buděšínský, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
   RNDr. Jan Kočka, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
   RNDr. Vladimír Kolařík, CSc. (DELONG INSTRUMENTS, a. s.)
   prof. Ivan Lefkovits, PhD (University of Basel)
   PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Sociologický ústav AV ČR)
   prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
   RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
   doc. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
   prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. (Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.).


V Praze dne 14. prosince 2006

Ověřil: PhDr. Petr Nejedlý
   předseda návrhové komise
   Akademického sněmu AV ČR