XXIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 21. dubna 2004, přijímá toto usnesení:

I.
Akademický sněm děkuje prof. R. Haňkovi, MA, MSc., PhD, z University of Cambridge za přednášku „Spolupráce akademických institucí s podnikatelskou sférou: transfer technologií a spin-off".

II.
Akademický sněm
1. bere se souhlasem na vědomí žádost o spolupráci Akademie věd ČR s Radou vlády ČR pro udržitelný rozvoj, tlumočenou prof. RNDr. B. Moldanem, CSc.,
2. ukládá Akademické radě, aby učinila potřebné kroky k realizaci této spolupráce.

III.
Akademický sněm
1. ve smyslu čl. 10 písm. b) Stanov Akademie věd ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2003 podle předloženého návrhu,
2. ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXIII. zasedání Akademického sněmu.

IV.
Akademický sněm
1. schvaluje zásady koncepčních a organizačních změn v soustavě pracovišť Akademie věd ČR v souvislosti s přípravou přechodu pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné
instituce:
a) Transformace bude probíhat v souladu s výsledky hodnocení činnosti pracovišť a jejich výzkumných záměrů.
b) Strukturální změny budou prováděny před vlastní transformací s cílem zajistit efektivní řízení a správu pracovišť, s přihlédnutím k jejich velikosti a případně i k posílení jejich postavení v regionech.
c) Strukturální změny budou prováděny tak, aby pracoviště při přechodu na VVI splňovala tato kriteria:
  • mají perspektivní, dobře definovanou vědní koncepci,
  • disponují dostatečnou vědeckou kapacitou tvůrčích vědeckých týmů, zajištujících řešení širších problémů a konkurenceschopnost pracoviště,
  • jsou úspěšná z hlediska kvality výsledků výzkumu a jejich uplatnění,
  • jsou dlouhodobě úspěšná při získávání účelových či jiných mimorozpočtových prostředků,
  • jsou perspektivní z hlediska věkové struktury a výchovy studentů v rámci magisterského a doktorského studijního programu,
  • jsou dostatečně velká, pokud jde o počet zaměstnanců z hlediska efektivního řízení, správy a kontroly, a disponují potřebnou infrastrukturou.


d) Na transformovaná pracoviště přejde veškerý movitý majetek, se kterým příspěvkové organizace ke konci daného kalendářního roku na základě účetní evidence hospodaří.
e) Nemovitý majetek bude převeden rozhodnutím zřizovatele na jednotlivá pracoviště s přihlédnutím k potřebám pracoviště a AV, a to zpravidla při vlastní transformaci. Nemovitý majetek může být zatížen věcným břemenem, nebudou však převáděny nemovité majetky, u kterých nejsou jasně definované vlastnické vztahy státu (restituční spory atd.).

2. ukládá Akademické radě
a) v souladu se schválenými zásadami předložit příštímu zasedání Akademického sněmu harmonogram restrukturalizačních změn v soustavě pracovišť AV ČR jako východisko pro jejich budoucí přechod na veřejné výzkumné instituce,
b) postupně předkládat Akademickému sněmu konkrétní návrhy jednotlivých strukturálních změn v soustavě pracovišť AV ČR,
c) po nabytí účinnosti zákona o veřejných výzkumných institucích předložit Akademickému sněmu návrhy na převedení pracovišť AV ČR z právní formy státních příspěvkových organizací na právní formu veřejných výzkumných institucí tak, aby celá tato transformace byla dokončena v zákonem stanovených termínech,
d) zajistit včasnou přípravu návrhu nových Stanov Akademie věd ČR tak, aby je Akademický sněm mohl projednat a přijmout na svém prvním zasedání po nabytí účinnosti zákona o veřejných výzkumných institucích a příslušné novely zákona o Akademii věd ČR.

V.
Akademický sněm
1. bere na vědomí předložené odůvodnění návrhu Akademické rady AV ČR na sloučení Katedry jazyků AV ČR a Ústavu pro jazyk český AV ČR včetně vyjádření Vědecké rady AV ČR, vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR a Rady Katedry jazyků AV ČR,
2. ve smyslu čl. 10, písm. e) Stanov AV ČR schvaluje sloučení Katedry jazyků AV ČR s Ústavem pro jazyk český AV ČR podle předloženého návrhu s účinností k 1. lednu 2005 a s tím, že právním nástupcem Katedry jazyků AV ČR bude Ústav pro jazyk český AV ČR,
3. ukládá Akademické radě AV ČR a ředitelům obou pracovišť učinit potřebná právní, personální, organizační a ekonomická opatření k realizaci tohoto usnesení.

VI.
Akademický sněm
1. ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov Akademie věd ČR schvaluje Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2003 včetně rozpisu čerpání stavebních odpisů podle předloženého návrhu,
2. bere na vědomí informaci o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR.

VII.
Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období.


Poznámka:
Předpokládá se, že XXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR se bude konat v úterý dne 14. prosince 2004.