XXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 18. prosince 2002, přijímá toto usnesení:

I.

Akademický sněm schvaluje jednací řád Akademického sněmu pro funkční období 2002-2006 podle předloženého návrhu.

II.

Akademický sněm

 1. ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XX. zasedání Akademického sněmu,
 2. vysoce oceňuje pracovní úsilí zaměstnanců pracovišť AV ČR postižených povodněmi v srpnu 2002, kolegiální pomoc ostatních pracovišť a spolupráci dalších dobrovolných i profesionálních záchranářů a pomocníků při záchraně majetku před povodněmi i při odstraňování jejich následků,
 3. souhlasí s předloženou zprávou o využití prostředků veřejné sbírky, která byla uspořádána na pomoc pracovníkům pracovišť AV ČR, kteří byli osobně těžce postižení povodněmi,
 4. žádá Akademickou radu, aby zřídila uzavřenou e-mailovou konferenci Akademického sněmu AV ČR.
III.

Akademický sněm

 1. schvaluje nový Statut Grantové agentury Akademie věd České republiky podle předloženého návrhu,
 2. schvaluje nové znění čl. 76 Stanov AV ČR podle předloženého návrhu; tento návrh bude předložen ke schválení vládě ČR.

 

IV.

Akademický sněm

 1. schvaluje sloučení Ústavu pro hudební vědu AV ČR s Etnologickým ústavem AV ČR podle předloženého návrhu s účinností k 1. lednu 2003 a s tím, že právním nástupcem Ústavu pro hudební vědu AV ČR bude Etnologický ústav AV ČR,
 2. ukládá Akademické radě
 1. učinit potřebné kroky k dalšímu řešení výzkumného záměru  Z8 059 909
  "Hudební kultura českých zemí v  mezinárodním kontextu" v Etnologickém ústavu AV ČR,
   
 2. provést v součinnosti s vedením obou ústavů potřebná právní, organizační a ekonomická opatření k realizaci přijatého rozhodnutí.
   

 

V.

Akademický sněm

 1. schvaluje zřízení vědeckého titulu "doktor věd" (ve zkratce "DrSc./DSc.") podle předloženého návrhu s účinností k 1. lednu 2003 s tím, že  komise pro obhajoby budou zřízeny do 30. června 2003 a žádosti uchazečů bude možné podávat od 1. října 2003,
 2. schvaluje doplnění čl. 5 Stanov AV ČR a úpravu čl. 37 Stanov AV ČR podle předložených návrhů; tyto návrhy budou předloženy ke schválení vládě ČR.

 

VI.

Akademický sněm

 1. bere na vědomí informaci o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření za rok 2002, obsaženou v kapitole I. předložené zprávy k 8. bodu programu,
 2. schvaluje návrh rozpočtu AV ČR na rok 2003 a jeho rozpisu na pracoviště, obsažený v kapitole II. této zprávy a pověřuje Akademickou radu, aby stejným postupem, jakým byl připraven rozpis, rozdělila mezi jednotlivé výzkumné záměry částku 92 mil. Kč, o kterou byl zvýšen ukazatel neinvestičních institucionálních výdajů,
 3. s velkým znepokojením bere na vědomí, že usnesením vlády č. 229 z 6. března 2002 se o další rok odkládá dosažení úrovně podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ve výši 0,7 % HDP,
 4. žádá vládu České republiky, aby v souladu s Barcelonskou dohodou států Evropské unie a Memorandem o porozumění mezi vládou ČR a EU zajistila postupné zvyšování prostředků na výzkum a vývoj tak, aby jejich celková výše z veřejných i soukromých zdrojů nejpozději do roku 2010 dosáhla 3 % HDP,
 5.  pověřuje předsedkyni Akademie věd ČR doc. RNDr. HelenuIllnerovou, DrSc., aby stanoviska Sněmu, vyjádřená v bodech VI/3 a VI/4 tohoto usnesení, tlumočila předsedovi vlády ČR PhDr. Vladimíru Špidlovi.

 

VII.

Akademický sněm

 1. schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za uplynulé období a vyslovuje jí poděkování za její práci,
 2. usnáší se udělit předsedovi a členům Dozorčí komise za jejich práci v uplynulém čtyřletém funkčním období odměnu v celkové částce 150.000 Kč.

 

VIII.

Akademický sněm zvolil Dozorčí komisi Akademického sněmu pro funkční období 2002 - 2006 ve složení:RNDr. Miloš BUDĚŠÍNSKÝ, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR),
RNDr. Vladimír DVOŘÁK, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR),
Ing. Jiří KAMARÁD, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR),
Doc. Ing. Josef KOUBEK, CSc., FEng. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha),
Doc. PhDr. Vojtěch LAHODA, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR),
Doc. RNDr. Zdeněk NĚMEČEK, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze),
JUDr. František NOVÁK, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR),
Doc. RNDr. Jaroslav SPÍŽEK, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR),
Prof. Ing. Karel ŠTULÍK, DrSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze).