XX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 24. dubna 2002, přijímá toto usnesení:


I.

Akademický sněm

    ve smyslu čl. 10 písm. b) Stanov Akademie věd ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2001 podle předloženého návrhu.

II.

Akademický sněm

  1. ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XIX. zasedání Akademického sněmu,
  2. ukládá Akademické radě, aby v co nejkratší době po vydání prováděcích vládních nařízení k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků souborně seznámila pracoviště AV ČR s praktickými důsledky přijetí a uplatnění těchto norem pro jejich další činnost a provedla, popř. navrhla Akademickému sněmu i potřebné úpravy interních norem Akademie věd ČR,
  3. ukládá Akademické radě, aby ve spolupráci s Vědeckou radou AV ČR připravila interní pokyny pro zařazování pracovníků pracovišť Akademie věd ČR podle nové platové soustavy se 16 platovými třídami tak, aby tyto pokyny byly vydány ihned po příslušném rozhodnutí vlády ČR a nové zařazení pracovníků bylo včas a řádně provedeno. V této souvislosti Akademický sněm souhlasí s tím, aby se k návrhům na zařazení vědeckých pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyšší platové třídy vyjadřovala vedle atestačních komisí těchto pracovišť i celoakademická koordinační komise, a pověřuje Akademickou radu, aby tuto komisi zřídila a jmenovala,
  4. bere na vědomí doporučení Vědecké rady AV ČR, přednesené jejím předsedou F. Šmahelem, aby byl v AV ČR zaveden vědecký stupeň na úrovni doktora věd a ukládá Akademické radě AV ČR, aby ve spolupráci s Vědeckou radou AV ČR předložila podzimnímu zasedání Akademického sněmu AV ČR návrh konkrétního řešení tak, aby tento vědecký stupeň mohl být zaveden pokud možno od 1. ledna 2003.

III.

Akademický sněm

  1. ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov Akademie věd ČR dodatečně schvaluje Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2001, k jehož předběžnému schválení zmocnil Akademickou radu usnesením ze svého XIX. zasedání, bod V/2,
  2. bere na vědomí informaci o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR.

IV.

Akademický sněm vyjadřuje hluboké znepokojení nad nízkým objemem prostředků pro výzkum a vývoj v připravovaném návrhu státního rozpočtu na rok 2003 s tím, že tato situace může ve svých důsledcích ohrozit rozvoj vědy a vzdělanosti v České republice a integraci ČR do Evropského výzkumného prostoru. Pověřuje předsedkyni Akademie věd ČR, aby toto znepokojení tlumočila místopředsedovi vlády ČR a předsedovi Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj JUDr. Pavlu Rychetskému.


V.

Akademický sněm

  1. schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu a vyslovuje Dozorčí komisi poděkování za její práci,
  2. pověřuje Dozorčí komisi Akademického sněmu, aby pokračovala ve své činnosti až do doby, kdy XXI. zasedání Akademického sněmu zvolí Dozorčí komisi na další čtyřleté funkční období.

VI.

Akademický sněm zvolil podle čl. 8, písm. e) a f) Stanov Akademie věd ČR nové členy Akademického sněmu na funkční období 2002-2006:

A)v kategorii zástupců podnikatelských kruhů a bank byli zvoleni:
RNDr. Martin Flegel, CSc. (PolyPeptide Laboratories, s.r.o.),
Ing. Martin Fusek, CSc. (SIGMA-ALDRICH, s.r.o.),
Ing. František Hezoučký (ČEZ, a.s.),
Ing. Milan Holl, CSc. (Výzkumný a zkušební letecký ústav., a.s.),
Ing. Miroslav Janeček, CSc. (podnikatel),
RNDr. Vladimír Kolařík, CSc. (DELONG INSTRUMENTS, s.r.o.),
Ing. Václav Neumajer (Asociace výzkumných organizací),
Ing. Václav Rejholec, CSc. (Léčiva, a.s.),
Ing. Václav Talíř (Raiffeisenbank a.s.),
Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. (Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s.),

B) v kategorii dalších významných domácích a zahraničních vědců byli zvoleni:
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze),
Doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D. (Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni),
MUDr. Jan Bureš, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR),
Prof. PhDr. František Daneš, DrSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR),
RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR),
Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. (Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN, Praha),
RNDr. Petr Harmanec, DrSc. (Astronomický ústav UK v Praze),
Prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze),
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Filozofická fakulta UK v Praze),
Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze),
Doc. RNDr. František Janouch, CSc. (Royal Institute of Technology, Stockholm),
Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Dr.h.c. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR),
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR),
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (Matematický ústav AV ČR),
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (Filozofická fakulta UK v Praze),
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Filozofická fakulta MU v Brně),
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze),
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (Neurologická klinika 1. LF a VFN, Praha),
Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze),
Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze),
Prof. PhDr. Eva Stehlíková, CSc. (Filozofická fakulta UK v Praze),
Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze),
Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (Filozofická fakulta UK v Praze),
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Dr.h.c. (Západočeská univerzita v Plzni),
Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava),
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (Univerzita Karlova v Praze),
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze),
PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc. (Orientální ústav AV ČR),
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (Masarykova univerzita v Brně),
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. (Fakulta strojní ČVUT v Praze).

Poznámka:
Předpokládá se, že XXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR se uskuteční již v novém složení Sněmu dne 18. prosince 2002.