XVIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 27. března 2001, přijímá toto usnesení:


I.
    Akademický sněm ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XVII. zasedání Akademického sněmu a vyslovuje předsedovi Akademie věd ČR a členům Akademické rady AV ČR poděkování za jejich obětavou činnost v uplynulém období.
 
II.
    Akademický sněm ve smyslu čl. 10 písm. b) Stanov Akademie věd schvaluje Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2000 podle předloženého návrhu.
 
III.
    Akademický sněm schvaluje závěrečnou zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 1997 - 2001 a vyslovuje jejím členům poděkování za jejich kvalifikovanou a iniciativní práci.
 
IV.
Akademický sněm
 
  1. bere na vědomí přehled ekonomického vývoje Akademie věd ČR za léta 1993 - 2000,
  2. schvaluje závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2000,
  3. ukládá Akademické radě rezervovat v návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2002 částku 155 mil. Kč pro grantovou soutěž AV ČR.

V.
    Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.
 
VI.
Akademický sněm
 
  1. schvaluje předložený návrh zprávy Akademické rady o průběhu a výsledcích hodnocení výzkumných záměrů a výsledků vědeckých pracovišť AV ČR v letech 1999 - 2001 a vyslovuje poděkování členům oborových hodnotících komisí, oponentům a všem, kdo se na hodnocení podíleli,
  2. ukládá Akademické radě, aby zprávu o hodnocení výzkumných záměrů a výsledků vědeckých pracovišť AV ČR předložila Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj.

VII.
    Akademický sněm zvolil předsedkyni Akademie věd ČR, čestného předsedu Akademie věd ČR, členy Akademické rady AV ČR a jmenoval členy Vědecké rady AV ČR:
 
   1.   ve smyslu čl. 10, písm. g) a čl. 15 Stanov AV ČR byla předsedkyní Akademie věd ČR na funkční období 2001 - 2005 zvolena
         Doc. RNDr. Helena ILLNEROVÁ, DrSc.,
 
   2.   ve smyslu čl. 31 Stanov AV ČR byl čestným předsedou Akademie věd ČR zvolen
         Prof. Ing. Rudolf ZAHRADNÍK, DrSc.,
 
  1. ve smyslu čl. 10, písm. g) a čl. 15 Stanov AV ČR byli členy Akademické rady Akademie věd ČR na funkční období 2001-2005 zvoleni:
Ing. Karel AIM, CSc. (ÚCHP AV ČR),
RNDr. Pavel HEJDA, CSc. (GFÚ AV ČR),
RNDr. Jan HRUŠÁK, CSc. (ÚFCH JH AV ČR),
Prof. MVDr. Jan MOTLÍK, DrSc. (ÚŽFG AV ČR),
PhDr. Petr NEJEDLÝ (ÚJČ AV ČR),
Ing. Vladimír NEKVASIL, CSc. (FZÚ AV ČR),
Prof. Ing. Jiří NIEDERLE, DrSc. (FZÚ AV ČR),
Doc. PhDr. Lydia PETRÁŇOVÁ, CSc. (EÚ AV ČR),
RNDr. Jiří RÁKOSNÍK, CSc. (MÚ AV ČR),
RNDr. František RYPÁČEK, CSc. (ÚMCH AV ČR),
Prof. Ing. Václav SKLENIČKA, DrSc. (ÚFM AV ČR),
PhDr. Martin STEINER (FLÚ AV ČR),
Prof. MUDr. Josef SYKA, DrSc. (ÚEM AV ČR),
RNDr. Jiří VELEMÍNSKÝ, DrSc. (ÚEB AV ČR),
PhDr. Radomír VLČEK, CSc. (HÚ AV ČR).
 
  1. ve smyslu čl. 10, písm. h) a čl. 34 Stanov AV ČR byli členy Vědecké rady Akademie věd ČR na funkční období 2001 - 2005 jmenováni:
Prof. RNDr. Pavel BLAŽKA, CSc. (Biologická fakulta JČU, Č. Budějovice),
MUDr. Jiří FOREJT, DrSc. (ÚMG AV ČR),
Prof. RNDr. Petr HÁJEK, DrSc. (ÚI AV ČR),
RNDr. Antonín HOLÝ, DrSc., Dr.h.c. (ÚOCHB AV ČR),
Doc. RNDr. Zdeněk HUBÁLEK, DrSc. (ÚBO AV ČR),
Doc. PhDr. Petr CHARVÁT, DrSc. (OÚ AV ČR),
Prof. Ing. Michal ILAVSKÝ, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha),
JUDr. Michal ILLNER (SOÚ AV ČR),
RNDr. Marian KARLICKÝ, DrSc. (ASÚ) AV ČR),
Prof. MUDr. Pavel KLENER, DrSc. (1 lékařská fakulta UK Praha),
Doc. RNDr. Petr KOLÁŘ, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha),
PhDr. Antonín KOSTLÁN, CSc. (A AV ČR),
Prof. Ing. Pavel KRATOCHVÍL, DrSc. (ÚMCH AV ČR),
PhDr. Petr KRATOCHVÍL, CSc. (ÚDU AV ČR),
Doc. Ing. Jan KREKULE, DrSc. (ÚEB AV ČR),
Prof. PhDr. Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, CSc. (Filozofická fakulta MU Brno),
PhDr. Milan MRÁZ, CSc. (FLÚ AV ČR),
Prof. RNDr. Emil PALEČEK, DrSc. (BFÚ AV ČR),
Prof. PhDr. Jaroslav PÁNEK, DrSc. (HÚ AV ČR),
Prof. RNDr. Jan PEŘINA, DrSc. (Univerzita Palackého v Olomouci),
Doc. RNDr. Zdeněk POKORNÝ, CSc. (Hvězdárna a planetárium, Brno),
Doc. PhDr. Vilém PREČAN, CSc. (Čs. dokumentační středisko, o.p.s.),
RNDr. Vladimír RUDAJEV, DrSc. (ÚSMH AV ČR),
RNDr. Ivan SAXL, DrSc. (MÚ AV ČR),
RNDr. Antonín ŠIMŮNEK, CSc. (FZÚ AV ČR),
Prof. PhDr. František ŠMAHEL, DrSc. (FLÚ AV ČR),
Doc. RNDr. Mojmír ŠOB, DrSc. (ÚFM AV ČR),
Prof. RNDr. Bedřich VELICKÝ, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha),
Ing. Pavel VLASÁK, CSc., Dip.H.E. (ÚH AV ČR),
Ing. Ivan WICHTERLE, DrSc. (ÚCHP AV ČR).
 
VIII.
Akademický sněm
 
  1. bere na vědomí, že dosavadní předseda a místopředseda Dozorčí komise Akademického sněmu PhDr. Petr Nejedlý a RNDr. Jiří Rákosník, CSc., byli zvoleni členy Akademické rady AV ČR, uvolňuje je z členství v Dozorčí komisi a vyslovuje jim poděkování za práci, kterou v Dozorčí komisi vykonali,
  2. ukládá předsedkyni Akademie věd ČR, aby svolala Dozorčí komisi k volbě jejích nových funkcionářů,
  3. ukládá Akademické radě, aby na příští zasedání Akademického sněmu připravila doplňovací volbu členů Dozorčí komise na zbytek funkčního období 1998 - 2002.