Usnesení XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 19. března 2013

 

 
XLII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 19. března 2013 v Praze, přijímá toto usnesení:
 
I.
Akademický sněm
 
 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše,
 2. ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje

  a) výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2012 podle předloženého návrhu,
  b) zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLI. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu,

 3. vyslovuje předsedovi AV ČR a členům Akademické rady AV ČR poděkování za odpovědnou práci, kterou v letech 2009–2013 vykonali pro úspěšný rozvoj Akademie věd ČR.

 


II.
Akademický sněm
 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu místopředsedy Vědecké rady AV ČR Karla Ulbricha o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–2013,
 2. ukládá novému vedení Akademie věd ČR projednat předložená doporučení obsažená v této zprávě,
 3. vyslovuje předsedovi a členům Vědecké rady AV ČR poděkování za odpovědnou práci, kterou v letech 2009–2013 vykonali pro úspěšný rozvoj Akademie věd ČR.
 

III.
Akademický sněm
 1. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2012,
 2. bere se souhlasem na vědomí zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2012,
 3. dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů na financování staveb a akcí nákladné údržby v roce 2012 podle předložené zprávy o hospodaření Akademie věd ČR.

 

 
IV.
Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.

 

 

V.

 
Akademický sněm zvolil podle čl. 14 písm. i) a čl. 24 odst. 2 Stanov Akademie věd ČR tyto členy Akademické rady AV ČR pro funkční období 2013–2017 s účinností od 25. března 2013:
 
Ing. Karel Aim, CSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Pavel Baran, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Petr Bobák, CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.)
prof. Jiří Chýla, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.)
doc. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.)
 
 
VI.
 
Akademický sněm zvolil podle čl. 14 písm. i) a čl. 39 odst. 1 Stanov Akademie věd ČR tyto členy Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017 s účinností od 25. března 2013:
 
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.)
doc. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.)
doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
doc. Ing. Josef Koubek, CSc., FEng. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Masarykova univerzita)
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (Universität Wien)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (Masarykova univerzita)
 
 
VII.
 
Akademický sněm
 
 1. zdůrazňuje, že pouze stabilní, výkonné a kvalitní výzkumné organizace mohou garan­tovat efektivní využití jak institucionálních, tak i účelových prostředků z národních a zahraničních zdrojů. Nepřiměřený důraz na účelové financování vede k fragmentaci výzkumu a omezuje možnosti řízení výzkumných organi­zací. Akademický sněm proto apeluje na vládu České republiky, aby tento trend zvrátila a posílila institucionální financování výzkumných organizací,
 2. žádá vládu České republiky, aby se neprodleně začala zabývat otázkou řízení Grantové agentury ČR. Nekoncepčnost, která má za důsledek především snižující se úspěšnost v grantové soutěži, spolu s přetrvávajícími závažnými technickými problémy v elektronickém systému a jeho využití pro administraci soutěží, vzbuzuje oprávněné obavy o budoucnost účelového financování základního výzkumu, pro který je Grantová agentura ČR rozhodujícím poskytovatelem.

 

 

 

V Praze 19. března 2013
 
 
 
Ověřili:

prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.

předseda návrhové komise

Akademického sněmu

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.

předsedající

Akademického sněmu