Usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 13. prosince 2012

 

 
XLI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 13. prosince 2012 v Praze, přijímá toto usnesení:
 
I.
Akademický sněm
 
  1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c.,
  2. ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XL. zasedání Akademického sněmu.
 
II.
Akademický sněm
 
  1. se ve smyslu čl. 14 písm. g) Stanov Akademie věd ČR usnesl tajným hlasováním na návrhu jmenovat předsedou Akademie věd ČR pro funkční období 2013–2017 s účinností od 25. března 2013 prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c.,
  2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby v souladu se zákonem o Akademii věd ČR a Stanovami Akademie věd ČR učinila potřebná opatření ke jmenování prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., předsedou Akademie věd ČR pro funkční období 2013–2017.
 
III.
Akademický sněm
 
  1. bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČRa o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2012,
  2. předběžně schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2013 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu s podmínkou, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu nebude lišit od údajů projednaných Akademickým sněmem o více než 7 %. Současně zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po konečném schválení zákona o státním rozpočtu provedla nezbytná upřesnění jeho rozpisu na pracoviště a informovala o tom XLII. zasedání Akademického sněmu,
  3. v případě, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu změní o více než 7 % vůči výdajům projednaným na zasedání Akademického sněmu, ukládá Akademické radě AV ČR, aby zabezpečila hospodaření pracovišť AV ČR v prvních měsících roku 2013 v rozpočtovém provizoriu odvozeném z projednaného návrhu rozpočtu a předložila nový návrh rozpočtu na rok 2013 a jeho rozpisu na pracoviště XLII. zasedání Akademického sněmu,
  4. souhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl. 29 Stanov Akademie věd ČR schválila závěrečný účet rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2012 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení XLII. zasedání Akademického sněmu.
 
IV.
 

Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za období od XL. zasedání Akademického sněmu.

 
V.

Akademický sněm vyzývá Radu pro výzkum, vývoj a inovace, vládu České republiky a Parlament České republiky, aby udržitelnost výzkumných infrastruktur budovaných ze strukturálních fondů EU nebyla zajišťována na úkor veřejného financování stávajících produktivních výzkumných organizací.

 

 

V Praze 13. prosince 2012
 
 
 
Ověřili:      

PhDr. Jiří Beneš

předseda návrhové komise

Akademického sněmu

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

předsedající

Akademického sněmu