XIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 12. prosince 2001, přijímá toto usnesení:

I.
        Akademický sněm
 1. ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje zprávu o činnosti nově zvolené Akademické rady AV ČR za období od XVIII. zasedání Akademického sněmu a o dosavadním uskutečňování Koncepce Akademie věd na začátku 21. století,
 2. vyslovuje podporu návrhu Programu zvýšené péče Akademie věd ČR o mladé talentované tvůrčí pracovníky, přednesenému předsedkyní Akademie věd ČR,
 3. ukládá Akademické radě rozpracovat a postupně realizovat tento Program a podat o tom příštímu zasedání Akademického sněmu zprávu.

II.

        Akademický sněm bere na vědomí přednesené náměty z dosavadní činnosti nově jmenované Vědecké rady AV ČR, zejména souhlasí s jejím stanoviskem, že k ukončení udělování vědecké hodnosti DrSc. nemělo dojít bez náhrady a podporuje proto snahu o znovuvytvoření vyšší vědecké hodnosti udělované AV ČR.


III.

        Akademický sněm

 1. bere se souhlasem na vědomí zprávu o aktivitách Akademie věd ČR v souvislosti s procesem přibližování České republiky k Evropské unii,
 2. ukládá Akademické radě sledovat nadále aktivity Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje, podle možností se do nich zapojovat a podnikat příslušné kroky v zájmu Akademie věd ČR.

IV.

        Akademický sněm

 1. bere na vědomí předloženou zprávu o zajištění farmakologického výzkumu v Akademii věd ČR,
 2. schvaluje sloučení Farmakologického ústavu AV ČR s Ústavem experimentální medicíny AV ČR podle předloženého návrhu s účinností k 1. lednu 2002 s tím, že právním nástupcem Farmakologického ústavu bude Ústav experimentální medicíny AV ČR,
 3. ukládá Akademické radě,

    a) učinit potřebné kroky k převodu výzkumného záměru AVOZ5-008-914 "Objasnění mechanizmu účinku farmak modulujících činnost imunitního a nervového systému s cílem nalézt nové typy látek pro klinickou praxi" do Ústavu experimentální medicíny AV ČR a k jeho dalšímu plynulému řešení,


    b) provést v součinnosti s vedením obou ústavů další potřebná právní, organizační a ekonomická opatření k realizaci přijatého rozhodnutí.

 

V.

       Akademický sněm

 

 1. bere na vědomí informaci o ekonomické situaci AV ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření za rok 2001, obsaženou v kapitole I. předložené zprávy,
 2. zmocňuje Akademickou radu k předběžnému schválení Státního závěrečného účtu AV ČR za rok 2001 v případě, že si Poslanecká sněmovna vyžádá tento dokument před konáním jarního zasedání Akademického sněmu v roce 2002,
 3. schvaluje pravidla pro uplatňování výsledků hodnocení výzkumných záměrů a výsledků pracovišť AV ČR v jejich financování, obsažená v kapitole II. předložené zprávy.
VI.

       Akademický sněm

 

 1. bere s politováním na vědomí, že v návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2002 dochází ke snížení výdajů na výzkum a vývoj z 0,62 % HDP v roce 2001 na 0,54 % HDP v roce 2002. Tento vývoj je v rozporu s usneseními vlády č. 249 z 22. března 1999 a č. 1144 z 15. listopadu 2000, která určila podíl výdajů na výzkum a vývoj v roce 2002 ve výši 0,7 % HDP. Tato skutečnost dále vzdaluje Českou republiku od poměrů v zemích Evropské unie a Akademie věd ČR ji proto chápe jen jako výjimečnou a přechodnou,
 2. předběžně schvaluje návrh rozpočtu AV ČR na rok 2002 a jeho rozpisu na pracoviště, obsažený v kapitole III. předložené zprávy s tím, že:

    a) v případě, že Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválený rozpočet kapitoly AV ČR se nebude v žádném ze závazných ukazatelů lišit od stávajícího návrhu o více než 7 %, zmocňuje Akademickou radu, aby po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2002 provedla nezbytná upřesnění jeho rozpisu na pracoviště,


    b) v případě, že odchylka v některém ze závazných ukazatelů schválené rozpočtové kapitoly AV ČR od stávajícího návrhu bude vyšší než 7 %, ukládá Akademické radě, aby předložila nový návrh rozpočtu a jeho rozpisu jarnímu zasedání Akademického sněmu v r. 2002 a do jeho konání zabezpečila hospodaření pracovišť v rozpočtovém provizoriu odvozeném z předloženého návrhu rozpočtu.
VII.
 

       Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.

VIII.

       Akademický sněm zvolil dalšími členy Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR na zbytek funkčního období 1998-2002:

Ing. Jiřího Kamaráda, CSc.,
RNDr. Antonína Sochora, DrSc.,
RNDr. Jaroslava Spížka, DrSc.,
RNDr. Hanu Sychrovou, CSc.

Poznámka:
Předpokládá se, že XX. zasedání Akademického sněmu AV ČR se uskuteční ve středu dne 24. dubna 2002.