XXXIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 15. prosince 2011 v Praze, přijímá toto usnesení:
 
I.
Akademický sněm
1.    bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše,

2.    ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVIII. zasedání Akademického sněmu s tím, že bod IV/2 v části I má znít: „Připomínky a návrhy obsažené ve zprávě Dozorčí komise předložené XXXVIII. zasedání Akademického sněmu, zejména k návrhu Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2010, ke zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2010 a jejímu závěrečnému účtu a k informaci o průběhu a výsledcích I. etapy hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR, byly vypořádány.“

 
 
II.
 

Akademický sněm schvaluje Principy stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR pro rok 2012 a rámec postupu pro další období podle předloženého návrhu.

 
 
 
 
III.
 

Akademický sněm
1.    bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2011,
2.    ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2012 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu,
3.    souhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl. 29 Stanov Akademie věd ČR schválila závěrečný účet rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2011 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení XL. zasedání Akademického sněmu.

 
 
IV.
 

Akademický sněm
1.    schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za období od XXXVIII. zasedání Akademického sněmu,
2.    ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené v předložené zprávě a přijala k nim příslušná opatření.

 
 
V.
 

 

Akademický sněm je znepokojen skutečností, že růst institucionálních prostředků ve střednědobém výhledu rozpočtu Akademie věd ČR do roku 2014 je mnohem pomalejší než zamýšlený růst veřejných výdajů a očekávaný růst HDP a dokonce pomalejší než očekávaný nárůst inflace. To povede k opětovnému snížení podílu institucionálních prostředků AV ČR na veřejných výdajích a HDP. Podle střednědobého výhledu tak dojde do roku 2014 ke snížení reálného objemu těchto prostředků, a to v době, kdy investice do vzdělání, vědy a výzkumu jsou jednou z hlavních cest, jak udržet mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky.

 

 
 
 
 
 
V Praze 15. prosince 2011
 
 
Ověřili:     

prof. Jiří Chýla, CSc.

předseda návrhové komise

Akademického sněmu

prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.

předsedající

Akademického sněmu