XL. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 19. dubna 2012 v Praze, přijímá toto usnesení:
 
I.
Akademický sněm
1.    bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše,

2.    ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje

       a) výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2011 podle předloženého návrhu,

       b) zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXIX. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu.

 
 
 
II.
Akademický sněm
1.        ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2011,
2.        schvaluje zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2011,
3.        dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů na financování staveb a akcí nákladné údržby v roce 2011 podle předložené zprávy o hospodaření Akademie věd ČR.
 
III.
Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.
 
IV.
Akademický sněm
1.         vyjadřuje znepokojení nad vážnými nedostatky v činnosti Grantové agentury ČR jako hlavního poskytovatele účelových prostředků na vědu a výzkum a žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby se situací neprodleně zabývala a přijala odpovídající opatření,
2.         je znepokojen absencí konkrétních představ o zajištění finanční udržitelnosti provozu infrastruktur budovaných v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Apeluje na Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby připravila konzistentní plán finanční udržitelnosti výzkumných kapacit nově budovaných v rámci celého systému výzkumu a vývoje v České republice a předložila ho vládě,
3.         upozorňuje na skutečnost, že jmenování některých současných členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace je v rozporu se zákonem, což může zpochybnit platnost usnesení přijatých touto Radou.
 
 
V Praze 19. dubna 2012
 
 
 
Ověřili:     

RNDr. Miroslav Flieger, CSc.

předseda návrhové komise

Akademického sněmu

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.

předsedající

Akademického sněmu