Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla

Prof. Newerkla studoval v letech 1992–1998 slavistiku, anglistiku a amerikanistiku zejména na Vídeňské univerzitě a tamtéž úspěšně obhájil svou disertaci o diglosii v školství českých zemí na příkladu západočeského města Plzeň v letech 1740–1918. Habilitoval se roku 2003 prací o jazykových kontaktech mezi češtinou, slovenštinou a němčinou a etymologickým a dokladovým slovníkem německých výpůjček v češtině a slovenštině, v témže roce vyhrál konkurs na místo profesora západoslovanské jazykovědy na vídeňské slavistice, na kterou byl v březnu 2004 i povolán. Od té doby garantuje na Vídeňské univerzitě jazykovědné vzdělání v rámci studií západoslovenských jazyků, v popředí jeho vědecké práce stojí přitom bohemistika v širším kontextu.

Napsal a vydal několik knih a více než 110 vědeckých článků, spolupracoval na učebnici a cvičebnici češtiny a dalších vědeckých knihách, vedl několik vědeckých grantů, momentálně garantuje dva vědecké projekty ve velkém vědeckém záměru SFB Němčina v Rakousku. Je korespondenčním členem Rakouské akademie věd, externím členem Akademického sněmu AV ČR, členem představenstva Institutu pro dunajský prostor a střední Evropu (IDM), řídícího grémia bilaterálního programu pro podporu spolupráce ve vzdělávání a vědě AKTION, různých vědeckých rad, místopředsedou Stálé konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a rakouského Ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMEIA). Dále je členem několika odborných časopiseckých rad, mj. i českých časopisů Česká literatura, Časopis pro moderní filologii, Linguistica Brunensia, Slovo a smysl, Studie z aplikované lingvistiky (SALi), Listy filologické a Slovo a slovesnost. Působí jako posuzovatel pro několik grantových agentur (GA ČR, DFG, SNF, VEGA, …) a německou nadaci Alexandra von Humboldta.

telefon:
+431 427 742 820
e-mail:
stefan.newerkla@univie.ac.at