ctyroky

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v r. 1968 a v r. 1972 získal tamtéž hodnost CSc. Od r. 1974 pracuje v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR. V letech 1985-86 a 1991 působil na Univerzitě v Dortmundu v tehdejší SRN s podporou Humboldtovy nadace. Hodnost DrSc. získal v tehdejší ČSAV v r. 1990. Zabývá se fyzikálními principy, analýzou a numerickým modelováním vlnovodných fotonických struktur. V rámci společných projektů spolupracuje s FJFI ČVUT a VUT Brno, mezi aktuální zahraniční partnery patří zejména National Research Council v Kanadě a Univerzita ve španělské Malaze. Pravidelně přednáší na FJFI ČVUT v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. V r. 2005 mu byl na návrh Vědecké rady ČVUT udělen titul profesora aplikované fyziky. Podle databáze WoS publikoval více než 150 prací, na něž získal více než 2000 citací (bez autocitací), h = 26. Působil v organizačních a programových výborech řady mezinárodních konferencí a workshopů. Je členem mezinárodních vědeckých a odborných společností (IEEE Life Senior Member, OSA Senior Member, FInstP, CPhys).

Je dlouholetým členem Vědecké rady AV ČR, po necelá dvě funkční období zastával i funkci předsedy. Během svého členství ve VR AV se podílel mj. na návrhu a přípravě pravidel pro udělování Akademické prémie, opakovaně předsedal Koordinační komisi pro nejvyšší kvalifikační stupeň, byl členem Dozorčích rad FZÚ a GLÚ AV ČR, je členem Rady ÚFE. Po dvě funkční období byl rovněž členem Vědecké rady MFF UK. Je členem Rad doktorského studia a členem komisí pro státní závěrečné zkoušky a pro obhajoby doktorských prací na MFF UK, FJFI a FEL ČVUT.

telefon:
+420 266 773 409
  e-mail:
ctyroky@ufe.cz