rof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

1977–1982 Fyzikální fakulta, Běloruská státní univerzita, Minsk, Bělorusko; 1983 RNDr., Univerzita Karlova, Praha; 1982–1986 vědecká aspirantura, Katedra jaderné fyziky, Fyzikální fakulta, Běloruská státní univerzita, Minsk, Bělorusko; 1986 CSc., Ústav aplikované fyziky AV BSSR, Minsk, Bělorusko; 1994 habilitace v oboru aplikovaná fyzika, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; 2002 profesor v oboru „aplikovaná fyzika“.

Zaměstnání: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (PřF UP): 1986–1994 odborný asistent, 1994–2002 docent, od 2002 profesor.

Akademické funkce: 1997–1999 proděkan pro vědu PřF UP; 2000–2005 prorektor pro vědu, Univerzita Palackého v Olomouci; 2005–2010 vedoucí Centra výzkumu nanomateriálů PřF UP; 2007–2010 vedoucí Katedry experimentální fyziky PřF UP; 2010–2014 rektor a od 2014 prorektor pro transfer technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Odborné vědecké zaměření: Mössbauerova spektroskopie a její aplikace v mineralogii a chemii, metodika mössbauerovských měření; syntéza, charakterizace a aplikace nanočástic nZVI a oxidů železa.

Vzdělávací aktivity: přednášky: Atomová a jaderná fyzika, Detektory ionizujícího záření. Mössbauerova spektroskopie; vedení více jak 15 studentů doktorského studia.

Publikační aktivita: Autor a spoluautor více jak 120 původních vědeckých prací, v mezinárodních periodikách s více jak 1200, H-index 15, 19 patentů a průmyslových vzorů, autor a spoluautor 9 monografií a učebních textů.

 
telefon:
+420 585 634 301
  e-mail:
miroslav.maslan@upol.cz