prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c.

Prof. Ráb je absolvent Vysoké škole zemědělské v Praze se specializací na rybářství a rybářskou biologii. Po vysokoškolském studiu nastoupil do Ústavu živočišné genetiky a fyziologie AV ČR, kde pracuje v různých funkcích dodnes, v letech 1994–2002 byl ředitelem ústavu. Je vedoucí Laboratoře genetiky ryb, předseda Rady pracoviště. Byl na řadě zahraničních pracovních dlouhodobých pobytech. Je či byl řešitelem či spoluřešitelem řady projektů GA ČR, GA AV, MŽP, MŠMT, EU zaměřených na cytogenetiku, cytotaxonomii a polyploidii ryb především sladkovodních, dále hybridní asexuální komplexy ryb, ochranářskou genetiku a obecné aspekty evoluční biologie ryb, taxonomii a systematiku ryb. Na WoS 170 záznamů, 2124 citací (bez autocitací), H-index = 29, autorem či spoluautorem 8 kapitol v knihách, spolueditorem a spoluautorem knihy Genetika a šlechtění ryb. V letech 2005–2013 byl členem Akademické rady AV ČR a členem Předsednictva AR pověřený řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (legislativa institucionální podpory, metodika hodnocení, správa databází). Vedle těchto funkcí vykonává řadu dalších významných činností, které přispívají k běhu a koordinaci akademického a vědeckého života. Na vysokých školách je členem dvou vědeckých rad a tří oborových rad doktorského studia. Je profesorem rybářství na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a docentem pro obor zoologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. V roce 2017 byl promován na Jihočeské univerzitě doktorem honoris causa pro obor rybářství. Dvě funkční období působil jako člen Komise pro hodnocení výsledků VaV RVVI, byl místopředsedou Mezirezortní komise pro hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací MŠMT ČR. V AV ČR byl v letech 1993 až 2013 členem Sněmu AV ČR, v letech 2005–2013 byl předsedou Komise AV ČR pro vědecké informace. Několikrát byl členem panelu GAČR, tři roky též předsedou Oborové komise Zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Byl členem národního komitétu pro spolupráci s FAO a českým zástupcem v European RT&D Evaluation Network (DG Research) a členem výboru Evropské ichtyologické společnosti. Po dvě funkční období byl členem Výzkumné rady TA ČR. Je členem Šlechtitelské rady, odborného poradního orgánu Rybářského sdružení ČR.

telefon:
+420 315 639 546
e-mail:
rab@iapg.cas.cz