prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Prof. Eva Semotanová vystudovala historii a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1984 je pracovníci Historického ústavu AV ČR, v letech 2012‒2017 byla jeho ředitelkou. Zabývá historickou geografií, historickou krajinou, historickou kartografií a dějinami kartografie. Uplatňuje řadu mezioborových metod, prosazuje využití rekonstrukčních map a atlasové kartografie v historické práci. K hlavním tematickým okruhům výzkumu patří urbanizovaná krajina  a její vývoj; při studiu urbanizačních procesů se zaměřuje mimo jiné na rozvoj pražské aglomerace od konce 18. století s důrazem na přelom 19. a 20. století. V souvislosti s uvedenou problematikou rovněž řeší otázky proměn průmyslové krajiny  jako kulturního dědictví. V centru pozornosti E. Semotanové jsou  také historické regiony, zejména Kladsko (součást Euroregionu Glacensis), jeho mapová znázornění a krajinné změny v 18. století (české barokní krajina ve středoevropském prostoru). E. Semotanová absolvovala několik pobytů v Německu, Rakousku, Polsku a Itálii, účastní se mezinárodních odborných konferencí. Podílela se na řešení 14 grantů, je členkou oborových rad doktorského studia na 4 univerzitách. Je členkou vědecké společnosti Polskie Towarzystwo naukowe a působí např. v redakční radě Českého časopisu historického a Historické geografie. Získala významná ocenění, mimo jiné  „Magnesii literu“ (Eva Semotanová – Jiří Cajthaml a kol.,  Akademický atlas českých dějin, Praha 2014), 2015 nebo Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.

telefon:
+420 225 443 237
e-mail:
semotanova@hiu.cas.cz