prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (narozen 4. května 1955 v Chebu), vedoucí vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR - právník specializující se na občanské a obchodní právo s přesahy do právní filosofie, historie a sociologie. Absolvent Gymnázia v Karlových Varech (1975) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1979. Doktorem práv promován v roce 1981.

Po absolutoriu právnických studií pracoval v podnikové sféře. Od 1. 1. 1991 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva ČSAV. V letech 1993 - 2011 byl pedagogicky činný na Fakultě právnické ZČU v Plzni, kde vedl katedru obchodního práva, později katedru soukromého práva a posléze působil jako proděkan pro vědu a výzkum. Na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval doktorské studium (1996), rovněž habilitační (1998) i jmenovací (2002) řízení a byl postupně jmenován docentem a profesorem ve svém oboru. Od roku 2016 pedagogicky působí na právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě; na této fakultě je zapojen do řešení dvou grantových projektů.

Karel Eliáš je autor, spoluautor a editor dvou desítek knižních publikací a několika set časopiseckých statí. V roce 2000 byl ministrem spravedlnosti Motejlem pověřen jako hlavní autor přípravou návrhu občanského zákoníku; společně s docentkou Michaelou Zuklínovou a dalšími spolupracovníky tuto práci ukončil v roce 2012, kdy byl občanský zákoník schválen.

Kromě vědecké rady Akademie věd ČR je Eliáš členem vědeckých rad Ústavu státu a práva AV ČR a právnických fakult v Praze a Olomouci. Rovněž je členem Legislativní rady vlády. Působí jako předseda redakční rady teoretického časopisu Právník a je činný ve čtyřech dalších redakčních radách recenzovaných časopisů.

Za svoji práci byl Karel Eliáš několikrát oceněn. Nejvýznamnější pocty se dočkal v roce 2012, kdy byl za výjimečný celoživotní přínos právu uveden do Právnické síně slávy. V roce 2021 rektor Trnavské univerzity v Trnavě udělil Karlu Eliášovi cenu Antona Hajduka za mimořádné výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti.
 
Za přínos rozvoji právní vědy a vzdělanosti a za výchovu mladých vědeckých pracovníků v oboru občanského práva na Slovensku udělila Nadácia Štefana Lubyho v roce 2023 Eliášovi pamětní medaili.
 
telefon:
 
e-mail:
karel.elias@ilaw.cas.cz