PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.Zdenka Mansfeldová ukončila v roce 1974 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obory sociologie a psychologie), v roce 1988 získala titul CSc. v oboru sociologie na Filozofické fakultě Moskevské státní univerzity. V Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, působí od roku 1986 na různých pozicích, nyní jako vedoucí vědecký pracovník. V posledních letech zde zastává funkci zástupkyně ředitele a vede oddělení Sociologie politiky. Předmětem výzkumného zájmu je fungování moderní demokracie a jejích institucí. V komparativní perspektivě se zabývá parlamentem a parlamentarismem, politickými a nepolitickými formami reprezentace zájmů a jejich proměnou v procesu evropeizace, sociálním dialogem na různých úrovních a společenským kontextem bezpečnostních rizik a opatření. Od roku 1990 byla řešitelkou či spoluřešitelkou více než 30 výzkumných projektů, včetně mezinárodních a projektů financovaných z rámcových programů (RP) EU a dalších mezinárodních programů. Je autorkou či spoluautorkou řady vědeckých statí, kapitol v knihách, či vědeckých publikací. Absolvovala řadu studijních a přednáškových pobytů v Rakousku, Německu, Bulharsku, Japonsku a na Taiwanu. Je předsedkyní Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku České komise pro UNESCO.
 
telefon:
+420 210 310 563
e-mail:
zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz