friedova
Po absolvování oborů bohemistika a klasická filologie na FF UK vystudovala obecnou lingvistiku na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde v r. 1995 získala doktorát. Tamtéž působila jako odborný asistent v letech 1998–2001, po jednoročním hostovacím angažmá na Oregonské univerzitě. V letech 2001–2008 přednášela obecnou lingvistiku a slavistiku na univerzitě v Princetonu a v r. 2008 získala titul docenta na Univerzitě v Helsinkách, kde pravidelně přednášela od r. 2001. V letech 2008–2011 pracovala v ÚJČ AV ČR, v letech 2011–2013 vedla Ústav obecné lingvistiky na FF UK a od r. 2014 je děkankou FF UK. Je členkou oborových rad doktorského studia na FF UK a FF UP a členkou vědecké rady FF UK.
 
Její výzkum je zaměřen na rozvíjení konstrukčně-gramatického přístupu k jazykové analýze, a to zejména v souvislosti s teoretickými otázkami spojenými s kognitivním a komunikativním ukotvením gramatického systému a jeho variabilnosti. Zajímá se rovněž o možnosti systematického rozboru gramatických struktur typických pro konverzační jazyk a je průkopnicí výzkumu, který spojuje zájmy gramatikalizační teorie s možnostmi konstrukčního přístupu k diachronní analýze. Má obsáhlou publikační, přednáškovou a pedagogickou činnost doma i v zahraničí, je členkou mnoha významných mezinárodních učených společností.
 
Její bohatá editorská činnost zahrnuje šéfredaktorství časopisu Constructions and Frames, jejž v r. 2008 spoluzakládala, dlouholetou práci redaktorky knižní řady CAL (John Benjamins), kterou spoluzaložila v r. 2002, práci zástupce šéfredaktora časopisu Cognitive Linguistics (de Gruyter) a členství v řadě redakčních rad domácích časopisů.
 
telefon:
+ 420 221 619 334
e-mail:
fried@ff.cuni.cz