doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Po absolvování oborů bohemistika a klasická filologie na FF UK vystudovala obecnou lingvistiku na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde v r. 1995 získala doktorát. Tamtéž působila jako odborný asistent v letech 1998–2001, po jednoročním hostovacím angažmá na Oregonské univerzitě. V letech 2001–2008 přednášela obecnou lingvistiku a slavistiku na univerzitě v Princetonu a v r. 2008 získala titul docenta na Univerzitě v Helsinkách, kde pravidelně přednášela od r. 2001. V letech 2008–2011 pracovala v ÚJČ AV ČR, v letech 2011–2013 a 2018–2019 vedla Ústav obecné lingvistiky na FF UK a v letech 2014-2017 byla děkankou FF UK. Je členkou oborových rad doktorského studia na FF UK a FF UP a v letech 2010-2017 byla členkou vědecké rady FF UK v letech 2014-2017 její předsedkyní. V říjnu 2020 byla jmenována mimořádnou profesorkou Univerzity Karlovy.

Její výzkum je zaměřen na rozvíjení konstrukčně-gramatického přístupu k jazykové analýze, a to zejména v souvislosti s teoretickými otázkami spojenými s kognitivním a komunikačním ukotvením gramatického systému a jeho variabilnosti. Zajímá se rovněž o možnosti systematického rozboru gramatických struktur typických pro konverzační jazyk a je průkopnicí výzkumu, který spojuje zájmy gramatikalizační teorie s možnostmi konstrukčního přístupu k diachronní analýze. Má obsáhlou publikační, přednáškovou a pedagogickou činnost doma i v zahraničí, je členkou mnoha významných mezinárodních učených společností. V současné době je hlavní řešitelkou Evropského strukturálního grantu v excelentním výzkumu – Creativity and adaptability as conditions for the success of Europe in an interrelated world (2018-2022).

Její bohatá editorská činnost zahrnuje šéfredaktorství časopisu Constructions and Frames (2012-2020), jejž v r. 2008 spoluzakládala, dlouholetou práci redaktorky knižní řady Constructional Approaches to Language (John Benjamins), kterou spoluzaložila v r. 2002, práci zástupce šéfredaktora časopisu Cognitive Linguistics (2012-2017, de Gruyter), a členství v řadě redakčních rad domácích i zahraničních časopisů. V letech 2012-2020 byla členkou hodnotících panelů projektů ERC.

telefon:
+ 420 221 619 417
e-mail:
Mirjam.Fried@ff.cuni.cz