RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR

  • pověřený koordinací koncepce II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 4.–6. sekce
  • sledování a koordinace centra BIOCEV ve vztahu k AV ČR
  • zastupování při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, při tvorbě koncepce spolupráce s komerční sférou pro II. vědní oblast a při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví pro II. vědní oblast
  • koordinace a koncepční činnosti provozu pracovišť v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v prostředí AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Vystudoval v letech 1969–1975 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor fyzikální chemie. Aspiranturu dokončil v roce 1979 na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, kde od téhož roku pracuje. V letech 1979–1980 absolvoval postdoktorální stáž na Cornellově univerzitě v Ithace (USA), v letech 1986–1988 čerpal Humboldtovo stipendium na Univerzitě J. W. Goetha ve Frankfurtu (Německo) a v letech 1995–2017 působil opakovaně jako visiting researcher na Coloradské univerzitě v Boulderu (USA).

V období 2002–2012 byl ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. V letech 2000–2004 byl členem Centra komplexních molekulových systémů a biomolekul, v letech 2004–2011 členem Centra Biomolekul a komplexních systémů a od roku 2006 členem a předsedou řídící komise výzkumného centra Gileadu na ÚOCHB. V letech 2006–2015 působil jako člen Vědecké rady VŠCHT. Od roku 2011 je členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a od roku 2012 ředitelem Centra pro výzkum originálních léčiv. Čestným profesorem (Honorary Chair) Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR byl jmenován v roce 2012. Od roku 2017 je členem Akademické rady a místopředsedou AV ČR pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd.

Vědecký titul DrSc. mu byl udělen v roce 2001 v oblasti organická chemie. Tehdy obdržel i Cenu Učené společnosti České republiky, jejímž členem je už od roku 2002. V roce 2014 se stal 1. místopředsedou Učené společnosti a v roce 2016 jejím předsedou. Je držitelem medaile Jana Hellicha za úspěšné prosazení se v oboru a sounáležitost s městem Poděbrady (2007), medaile České společnosti chemické za významný přínos přírodním vědám (2011), roku 2013 obdržel medaili „De scientia et humanitate optime meritis“, Akademie věd České republiky a v roce 2015 Stříbrnou medaili Senátu PČR. V roce 2020 byl oceněn profesurou od National Taipei University of Technology.

Věnuje se kvantové a výpočetní chemii, strukturám a dynamice molekulových a biomolekulových systémů, vodíkové a nepravé vodíkové vazbě, relativistickým efektům v organických systémech, excitovaným stavům a materiálům pro solární články. Publikoval čtyři knihy, 180 vědeckých článků, jeho práce byly citovány 7200× (h-index 41). Vedl 21 doktorských a diplomových prací.


telefon:
221 403 481
  e-mail:
havlas@kav.cas.cz