RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR

  • pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací, včetně dotačního řízení ve svěřené oblasti
  • koordinace infrastrukturních činností Střediska společných činností AV ČR
  • metodický dohled nad agendou veřejnosprávních kontrol na pracovištích AV ČR

Mikrobiologický ústav AV ČR

Vystudoval v letech 1980–1985 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svou diplomovou práci vypracoval již v Mikrobiologickém ústavu (dříve ČSAV, nyní AV ČR), kde v roce 1991 obhájil i svou kandidátskou disertační práci. Vědeckou hodnost DrSc. získal v roce 2001. V letech 2003–2007 působil jako vedoucí sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu a v letech 2007–2017 zastával pozici ředitele a předsedy rady tohoto ústavu. V únoru 2016 byl jmenován místopředsedou Ekonomické rady AV ČR. Od roku 2017 je členem předsednictva Akademické rady AV ČR a je pověřen řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací.

Ve výzkumu se věnuje srovnávací imunologii, zejména imunologii bezobratlých živočichů. V letech 1993–1995 se při svém postdoktorálním pobytu v belgickém Institute of Molecular Biology věnoval studiu cytolytických vlastností coelomové tekutiny kroužkovců. V následujících letech pak často navštěvoval Laboratoř buněčné imunologie bruselské univerzity v rámci společných projektů podporovaných FWO, BWS a NATO. Jeho výzkumné skupině se podařilo identifikovat a na molekulární i funkční úrovni charakterizovat několik proteinů významných pro přirozenou imunitu annelid. Je členem České imunologické společnosti (člen výboru a do r. 2018 vědecký tajemník) a International Society of Developmental and Comparative Society (v letech 2009–2012 ve funkci secretary treasurer). Působí jako člen Odborného poradního orgánu MŠMT programů Eureka a Eurostars.

Je autorem nebo spoluautorem 72 vědeckých článků (1000 citací, h-index 19), 115 příspěvků na kongresech, spoluautorem nebo spolueditorem dvou knih. Byl řešitelem dvanácti výzkumných projektů od českých poskytovatelů a pěti bilaterálních projektů. Přednáší studentům magisterského a doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UK, byl školitelem sedmi diplomantů a šesti doktorandů. Je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Vědecké rady VŠCHT, Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK a Vědecké rady 1. lékařské fakulty UK. Dále je členem oborové rady imunologie doktorského studijního programu Univerzity Karlovy a předseda komise pro obhajoby disertací k získání vědeckého titulu DSc. v oboru imunologie.


telefon:
221 403 446
  e-mail:
bilej@kav.cas.cz