prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Člen Akademické rady AV ČR

  • řešení koncepčních otázek vědecké přípravy a spolupráce AV ČR s vysokými školami, včetně doktorských studijních programů, a spolupráce s resortními pracovišti, včetně společných pracovišť

Biofyzikální ústav AV ČR

V roce 1993 absolvoval obor biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (PřF MU). Po absolvování postgraduálního studia na PřF MU, zaměřeného na dopady ischemie na imunitní systém (obor fyziologie a vývojová biologie živočichů), v roce 1997 nastoupil do Biofyzikálního ústavu AV ČR, kde, s výjimkou krátkodobých zahraničních pobytů, působí dodnes. Od roku 2006 zde vedl pracovní skupinu Buněčné a molekulární toxikologie a v roce 2016 se stal vedoucím Oddělení cytokinetiky Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně. V roce 2011 se habilitoval pro obor fyziologie živočichů na PřF MU a v roce 2017 byl jmenován profesorem v tomto oboru. V současnosti přednáší pět semestrálních kurzů na PřF MU a dva semestrální kurzy na PřF Univerzity Palackého v Olomouci; vedle podílu na vedení řady dalších kurzů byl (je) školitelem 8 doktorandů a vedoucím řady bakalářských a diplomových prací.

Ve své práci se zaměřuje na studium buněčných a molekulárních mechanismů podílejících se na toxickém působení environmentálních polutantů, především v oblasti karcinogeneze, endokrinní disrupce a metabolismu, a také na problematiku reprogramování metabolismu lipidů v nádorových buňkách. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem více než 12 výzkumných projektů GA ČR a AV ČR a aktivně se podílel či podílí na řešení 4 mezinárodních projektů 5., 6. a 7. rámcového programu EU a Horizon 2020, zaměřených na působení významných perzistentních organických polutantů. Publikoval více než 100 článků a kapitol ve vědeckých časopisech a odborných knihách. Jeho práce byly dosud citovány více než 3000× (h-index: 30).

Je členem redakčních rad několika mezinárodních vědeckých časopisů, členem řady vědeckých společností a v současnosti se aktivně podílí na práci Federation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology (EUROTOX). Od roku 2011 také působí v odborných panelech GA ČR v rámci komise OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Od roku 2012 je členem Rady Biofyzikálního ústavu AV ČR. V letech 2017–2021 byl členem Vědecké rady AV ČR.

telefon:
221 403 323
  e-mail:
vondracek@kav.cas.cz