doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

Člen Akademické rady AV ČR

  • řešení koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli, včetně operačních programů strukturálních fondů
  • dohled nad monitoringem dotačních příležitostí,
  • zastupování v koordinaci a koncepční činnosti v oblasti rovných příležitostí v prostředí AV ČR
  • pověřen zastupováním místopředsedy prof. Jan Řídkého, DrSc., v rámci celé jeho agendy

Ústav fyziky materiálů AV ČR

V letech 1994–1999 absolvoval magisterské studium v oboru Inženýrská mechanika na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V roce 2002 obhájil doktorskou disertační práci v oboru Inženýrská mechanika a poté odešel na studijní pobyt do Francie na École Centrale de Lille (v letech 2002–2003). Od roku 2003 je vědeckým pracovníkem Ústavu fyziky materiálů AV ČR.

Věnuje se lomové mechanice kompozitních materiálů a únavě materiálu zejména se zaměřením na stanovení zbytkové únavové životnosti konstrukcí. Je (spolu)autorem více než 130 publikací v odborných časopisech zařazených do databáze Scopus a řady dalších odborných prací a technických zpráv.

Podílel se na přípravě projektu CEITEC – Středoevropský technologický institut a od roku 2010 vede organizační jednotku CEITEC ÚFM. Je vedoucím oddělení Experimentálních studií a modelování struktury, které vybudoval. Je členem rady pracoviště a členem managementu Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Jako řešitel/spoluřešitel se podílel na přípravě a řešení desítek projektů národních i mezinárodních poskytovatelů. Zabývá se také problematikou výzkumných infrastruktur. V období 2013–2017 byl členem hodnotícího panelu č. 108 Materiálové vědy a inženýrství. V období 2017-2021 členem Akademické rady.

Vedl řadu studentských prací, od bakalářských až po doktorské disertační. Věnuje se také popularizaci vědy a pedagogické činnosti. V roce 2009 se habilitoval na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Je členem oborové rady doktorského studijního programu „Aplikované vědy v inženýrství” a komisí pro státní závěrečné zkoušky všech stupňů.

telefon:
532 290 358
  e-mail:
nahlik@kav.cas.cz