doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

Člen Akademické rady AV ČR

  • pověřený zastupováním místopředsedy II. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 4.–6. sekce
  • pověřený koordinací a řešením koncepčních záležitostí mezinárodní spolupráce AV ČR, včetně dotačního řízení v této oblasti, dále koordinace projektové spolupráce v součinnosti s Technologickým centrem Praha
  • zastupování při koordinaci zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru a souvisejících záležitostí národní programové spolupráce v součinnosti se státními orgány, včetně dotačního řízení v této oblasti
  • koordinace aktivit v oblasti bezpečnosti vědeckých informací (trusted research)

Ústav experimentální botaniky AV ČR

V roce 1995 dokončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor anatomie a fyziologie rostlin. V roce 2000 obhájil ve stejném oboru doktorskou disertační práci a poté působil jako postdoktorand ve Velké Británii na University of Leicester (v letech 2002–2003). Od roku 1994 pracuje v Ústavu experimentální botaniky AV ČR jako vědecký pracovník. V letech 1996–2000 byl členem Vědecké rady a v letech 2012–2016 členem Rady Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Od roku 2004 zde vede Laboratoř biologie pylu a v letech 2007–2012 byl zástupcem ředitelky. Od roku 2017 působí v Ekonomické radě AV ČR.

V roce 2021 byl jmenovám profesorem genomiky a proteomiky na Masarykově univerzitě. Je členem oborových rad doktorských studijních programů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Dlouhodobě přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pokročilé semestrální kurzy v magisterském i doktorském studijním programu. Působí jako školitel pregraduálních a postgraduálních studentů v oborech experimentální biologie rostlin a genetika, molekulární biologie a virologie. V letech 2010–2014 byl členem Vědecké rady Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU. V letech 2008–2015 působil jako národní delegát České republiky v doménovém výboru European Cooperation in Science and Technology (COST), působil a působí v panelech a v oborové komisi Grantové agentury ČR a je členem rad ústavů AV ČR.

Dlouhodobě se věnuje se vývojové biologii rostlin ve vztahu k jejich rozmnožování. Byl řešitelem či spoluřešitelem 29 tuzemských a 3 zahraničních projektů. Podílel se na organizaci několika vědeckých konferencí. Působí též jako člen edičních rad mezinárodních odborných časopisů a je autorem více než 60 původních článků publikovaných v renomovaných mezinárodních odborných časopisech a kapitol v odborných monografiích. Jeho práce byly citovány více než 2200×.

telefon:
221 403 474
  e-mail:
honys@kav.cas.cz