prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Člen Akademické rady AV ČR

  • pověřený zastupováním místopředsedkyně I. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 1.–3. sekce
  • koordinace přípravy a průběhu periodického hodnocení pracovišť AV ČR a koordinace této agendy s národním systémem hodnocení výzkumných organizací

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Vystudoval obor fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (1983–1988). Vědeckou aspiranturu absolvoval v AV ČR v roce 1993 a získal vědeckou hodnost CSc. v oboru elektronika a vakuová technika. Vědecký titul DSc. v oboru elektrotechnika, elektronika, optoelektronika a fotonika mu byl udělen v roce 2009. Od roku 1993 pracuje v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR jako vědecký pracovník a od roku 2003 vede výzkumný tým. V letech 2012–2021 byl ředitelem ústavu. V letech 1997–2002 působil na University of Washington, Seattle, od roku 2001 jako Research Associate Professor. Přednášel rovněž na University of Oulu (Finsko). V roce 2009 byl jmenován docentem a v roce 2014 profesorem kvantové optiky a optoelektroniky na Univerzitě Karlově. V současnosti přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Je členem Vědecké rady ČVUT a Vědecké rady Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT. Je členem Učené společnosti ČR, Fellow SPIE a nositelem řady ocenění (Česká hlava, Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Praemium Academiae, Roche Prize for Sensor Technology, Prémie Otto Wichterleho).

Zabývá se biofotonikou, především výzkumem optických senzorů a biosenzorů. Jeho výzkum je multidisciplinární a zahrnuje řadu oblastí – od studia optických jevů ve fotonických a plazmonických strukturách, přes vývoj optických měřicích systémů, mikrofluidických systémů a funkčních materiálů až po aplikace biosenzorů pro studium biomolekulárních interakcí či detekci chemických a biologických látek. Byl řešitelem či spoluřešitelem více než 30 grantových projektů včetně projektu excelence v základním výzkumu EXPRO GA ČR. Působil v redakčních radách několika vědeckých časopisů a v současnosti je redaktorem časopisu Biosensors and Bioelectronics. Je rovněž členem stálých řídících výborů Europt(r)ode Conference Series a Advanced Study Course on Optical Chemical Sensors. Je autorem nebo spoluautorem 11 patentů a více než 160 prací publikovaných v mezinárodních vědeckých časopisech; tyto práce byly citovány více než 18 000× (h-index: 58).


telefon:
221 403 419
  e-mail:
homola@kav.cas.cz