PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA

Členka Akademické rady AV ČR

  • koncepční otázky prezentace výsledků AV ČR a jejích pracovišť, spolupráce AV ČR s médii a komunikace s veřejností, včetně agendy dotačního řízení v oblasti prezentace vědy a výzkumu
  • koordinace popularizačně-publikační činnosti
  • koordinace zpracování výroční zprávy AV ČR
  • koordinace vydavatelské činnosti v prostředí AV ČR, včetně agendy dotačního řízení v této oblasti
  • koordinace podpory vědeckých společností, včetně agendy dotačního řízení v této oblasti

Ústav pro jazyk český AV ČR

V roce 1999 vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory český jazyk a literatura – filosofie. Již za studií pracovala v oddělení jazykové kultury a v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pracovní kariéru zahájila jako mediální analytik a následně account manager v přední české agentuře specializující se na public relations Donath-Burson-Marsteller. V roce 2000 absolvovala London School of Public Relations. V roce 2001 se vrátila do Ústavu pro jazyk český AV ČR a v roce 2005 obhájila doktorskou disertační práci na Fakultě sociálních věd UK v oboru mediální studia. V roce 2015 absolvovala na Business Institutu studijní program MBA Public relations a komunikace.

Dlouhodobě se zabývá výzkumem současného českého jazyka a jeho popularizací. K jejímu odbornému zaměření patří teorie a praxe jazykové kultury včetně jazykového poradenství. V Ústavu pro jazyk český AV ČR působila v letech 2005–2016 jako vedoucí oddělení jazykové kultury, od roku 2011 je zástupkyní ředitele. Je členkou Rady Ústavu pro jazyk český (v letech 2012–2017 byla její předsedkyní). Od roku 2017 je členkou Akademické rady AV ČR, v níž je pověřena koncepčními otázkami akademických médií, prezentace výsledků AV ČR a spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností, vydavatelskou činností AV ČR a agendou podpory vědeckých společností. Předtím již v rámci své činnosti v Akademii věd ČR působila v Radě pro popularizaci vědy AV ČR a Redakční radě akademických periodik.

Soustavně se věnuje edukativním aktivitám zaměřeným na širokou a odbornou veřejnost. Přednášela a vedla studentské práce na Filosofické fakultě UK a Fakultě sociálních věd UK. V letech 2009–2017 byla vedoucí redaktorkou odborného časopisu Naše řeč. Je autorkou knihy McDonald’s – tak trochu jiná kultura?, vedoucí autorkou a editorkou několika kolektivních monografií, např. Akademická příručka českého jazyka, Jsme v češtině doma?, Čeština nově od A do Ž, O češtině I–III, spoluautorkou Internetové jazykové příručky (prirucka.ujc.cas.cz) a více než stovky odborných studií a popularizačních textů. Podílela se na tvorbě pořadu O češtině (Česká televize, 2006–2011), pořadu Slovo nad zlato (Český rozhlas, 2015–2016) a dalších mediálních projektů. Je držitelkou řady ocenění, například Prémie Otto Wichterle, Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy nebo Medaile MŠMT I. stupně (s kolektivem autorů Internetové jazykové příručky).

telefon:
221 403 426
  e-mail:
pravdova@kav.cas.cz