Ing. Jana Bludská, CSc.

Členka Akademické rady AV ČR

  • koordinace agendy programů podpory excelence v rámci AV ČR, včetně dotačního řízení v této oblasti
  • zastupování při řešení koncepčních finančních a rozpočtových záležitostí a jejich implementací, včetně dotačního řízení ve svěřené oblasti
  • koordinace a koncepční činnosti v oblasti rovných příležitostí v prostředí AV ČR

Ústav anorganické chemie AV ČR

Vystudovala v letech 1970–1975 obor organická technologie na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Postgraduálnímu studiu se věnovala na katedře anorganické technologie v letech 1983–1985. Vědeckou aspiranturu absolvovala v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Praze, kde v roce 1993 obhájila svou kandidátskou disertační práci. Ve svém výzkumu se zaměřuje na anorganickou chemii a materiálovou chemii.

V Ústavu anorganické chemie AV ČR pracuje od roku 1975. Vědeckému managementu se začala věnovat v letech 1998–2004 z pozice zástupkyně ředitele ÚACH a v letech 2004–2017 jakožto ředitelka tohoto ústavu. Byla členkou/místopředsedkyní Vědecké rady Ústavu anorganické chemie AV ČR (1995–2004) a letech 2007–2011 působila jako předsedkyně Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR, jejíž členkou je dodnes. Od roku 2017 je členkou Akademické rady AV ČR, pověřenou především koordinací a administrativním zpracováním programů podpory excelence v rámci AV ČR.

Byla a je členkou řady odborných a poradních orgánů, např. členkou Vědecké rady Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L., Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, oborové rady doktorského studijního programu Chemie a chemické technologie FCHT VŠCHT Praha a FCHT Univerzity Pardubice, členkou zkušební komise pro státní doktorské zkoušky pro obor anorganická technologie FCHT VŠCHT Praha, členkou Celoakademické koordinační komise pro zařazování pracovníků pracovišť do nejvyššího kvalifikačního stupně (2002–2013), členkou panelu P207 Grantové agentury ČR (2009–2011), členkou podoborové komise GA ČR pro chemii, předsedkyní oborové komise GA ČR pro přírodní vědy, tajemnicí a předsedkyní oborové rady pro chemii GA ČR. Její publikační aktivita zahrnuje dle WOS 42 výsledků (více než 600 citací s vyloučením autocitací); h-index 14.

telefon:
221 403 341
  e-mail:
bludska@kav.cas.cz