RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil.

Člen Akademické rady AV ČR

  • koordinace zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru a souvisejících záležitostí národní programové spolupráce v součinnosti se státními orgány, včetně dotačního řízení v této oblasti
  • koordinace a organizace mezioborové a multioborové výzkumné spolupráce mezi vědními odvětvími včetně mezinárodního zapojení
  • zastupování při koordinaci a řešení koncepčních záležitostí mezinárodní spolupráce AV ČR, včetně dotačního řízení v této oblasti
  • zastupování při koordinaci projektové spolupráce v součinnosti s Technologickým centrem Praha

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

V roce 1985 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK) v oboru chemie se specializací fyzikální chemie. Zde také v roce 1990 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru chemie. V roce 2002 se habilitoval na Freie Universität Berlin v oboru experimentální fyzika.

Jako vědecký pracovník v letech 1989–1994 působil na PřF UK, v letech 1994–1995 na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Jako vědecký pracovník PřF UK strávil rok na University of Chicago jako Fulbright Scholar. V letech 1995–2002 působil jako vědecký pracovník a C1 asistent na Freie Universität Berlin. V roce 2002 přenesl své působiště do Argonne National Laboratory v USA, kde až do roku 2018 vedl experimentální tým se zaměřením na katalytické vlastnosti subnanometrových klastrů a malých nanočástic. V roce 2018 působil na Ministerstvu energetiky USA, kde měl ve své kompetenci portfolio univerzitních vědeckých projektů Chemického separačního programu Divize chemických, geologických a biologických věd. Po návratu do Prahy začátkem ledna 2019 založil Oddělení nanokatalýzy v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Od roku 2019 působí jako vedoucí tohoto oddělení a také jako ERA Chair v rámci grantu J. Heyrovsky ERA-Chair financovaného Evropskou komisí.

V oddělení nanokatalýzy se se svým mezinárodním týmem zabývá studiem katalytických vlastností kovových částic menších než jeden nanometr, takzvaných klastrů. Tyto částice mohou vykazovat unikátní katalytické vlastnosti, včetně schopnosti výrazného urychlení i nasměrování chemických reakcí. Výzkum v novém oddělení je zaměřen především na identifikaci a pochopení funkce nových katalyzátorů v řadě procesů, včetně uplatnění v průmyslu nebo při ochraně životního prostředí.

Zasloužil se o udělení šesti amerických patentů, publikoval víc než 110 článků a kapitol s počtem citací kolem 5500; prezentoval více než 80 zvaných přednášek včetně 7 plenárních a 11 keynotes.

telefon:
221 403 506
  e-mail:
vajda@kav.cas.cz