lazar

Ústav přístrojové techniky AV ČR

V roce 1989 absolvoval Elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor elektrická měření a automatizace. Na VUT Brno obhájil v roce 1996 disertační práci z oboru elektronika, v roce 2009 zde byl jmenován docentem a v roce 2014 profesorem v oboru elektronika a sdělovací technika. Během postgraduálního studia absolvoval studijní pobyt na Technické univerzitě v Eindhovenu (Nizozemí) a po obhajobě postdoktorský pobyt na Physikalisch-Technische Bundesanstalt v Braunschweigu (Německo) jako hostující vědecký pracovník.

V Ústavu přístrojové techniky (dříve ČSAV, nyní AV ČR) pracuje od roku 1989. V letech 1996–1998 byl v tomto ústavu vedoucím týmu Koherentní polovodičové lasery a jejich aplikace, v letech 1998–2003 vedoucím Laboratoře vysoce koherentních laserů a nanotechnologií Ústavu přístrojové techniky AV ČR a v roce 2003 se stal vedoucím oddělení Koherenční optika. Od roku 1997 byl členem Vědecké rady Ústavu přístrojové techniky AV ČR (v letech 2001–2003 byl jejím místopředsedou, v letech 2003–2007 předsedou). Od roku 2007 je členem Rady ÚPT. Od roku 2010 je členem Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno.

V roce 2013 se stal členem Akademické rady AV ČR a od roku 2017 je v ní pověřen koordinací transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, koordinací a koncepčním dohledem nad využíváním duševního vlastnictví. Během prvního funkčního období se věnoval systematizaci transferu znalostí a technologií v rámci AV ČR a formulaci doporučení pro využívání duševního vlastnictví. Je předsedou Rady pro spolupráci s aplikační sférou a Rady pro využívání duševního vlastnictví.

V rámci své odborné práce se zabývá optickou a laserovou metrologií, metodologií koherentních optických měřicích technik a optickou senzorikou, vysoce stabilními lasery pro metrologii, interferometrií a optoelektronikou. Oblast výzkumu zahrnuje jak základní metodologický, tak navazující aplikovaný výzkum. Byl a je řešitelem, spoluřešitelem, nebo členem řešitelského kolektivu mnoha desítek grantů a projektů, včetně mezinárodních. Disponuje bohatými zkušenostmi se spoluprací a s komunikací s partnery z aplikační sféry. Publikoval cca 195 vědeckých prací registrovaných na WOS (h-index 16). Přednáší a je školitelem doktorského studia na VUT v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci. Je také iniciátorem a organizátorem Akademického hudebního festivalu A-fest in Park.

 

telefon:
+420 541 514 204
  e-mail:
joe@isibrno.cz