Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 29. 01. 2021
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník doktorand - archeolog
Požadavky: Výběrové řízení na pracovní pozici archeolog - doktorand v rámci Oddělení přírodních věd a archeometrie Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. přijme pracovníka na pracovní pozici: vědecký pracovník doktorand - archeolog, a to na dobu tří let. Nástup: od 1. 3. 2021 Úvazek: 25% Doba trvání pracovního úvazku: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2023 - Popis práce: analytické zpracování rozsáhlých souborů archeologických dat z lokality Závist u Zbraslavi, vědecký výzkum v oblasti archeometrických analýz doby železné a římské Požadavky:  doktorské studium archeologie (titul Ph.D.) s výhledem na dokončení v tomto nebo příštím roce se specializací na období mladšího pravěku.  zkušenosti se zpracováním a publikací rozsáhlejších terénních výzkumů, zejména sídlišť a zkušenosti v oblasti multidisciplinární spolupráce.  odpovídající publikační činnost.  systémové myšlení, organizační schopnosti, komunikativnost, schopnost vedení rozsáhlejšího vědeckého týmu, zájem na vlastním odborném růstu.  rutinní používání textových editorů, databázových systémů, tabulkových procesorů, GIS, výhodou je znalost dalších aplikací – grafických programů, statistických programů (využívání PCA).  schopnost aktivně komunikovat v anglickém jazyce (slovem i písmem), výhodou schopnost aktivně komunikovat v německém jazyce. Pracovní pozice je otevřena všem občanům bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Podklady: podkladem pro výběr vědeckého pracovníka bude strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (cca 1 normostrana). Uvedené dokumenty zašlete v písemné či elektronické podobě na kontaktní adresu; uzavírka přihlášek je 28. 2. 2021, 9.00 hodin. Průběh řízení: výběr uchazeče proběhne komisionální formou dne 27. 2. 2021. Kontakt: Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, CZ-118 01 Praha 1; danielisova@arup.cas.cz, v kopii arupraha@arup.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2021Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.