Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 20. 09. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovnice/pracovník na pozici doktorand/odborný pracovník výzkumu a vývoje se zaměřením na procesy transformace k udržitelnosti v projektu Just-Scapes
Požadavky:

- pracoviště V Jirchářích 149/6, 110 00 Praha 1.

Oddělení společenského rozměru globální změny

Oddělení společenského rozměru globální změny ÚVGZ AV ČR se zaměřuje na interakce mezi lidmi a měnícím se světem. Zkoumáme sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti, jako jsou adaptace na změnu klimatu a její mitigace, ztráta biodiverzity a snižování rizika katastrof. Pracujeme na různých místech a v různých prostorových měřítcích a snažíme se o pochopení problémů udržitelnosti v České republice a dalších lokalitách napříč Evropou a světem. Jsme oddělením odborníků pokrývajících širokou škálu výzkumných oborů, včetně environmentálního modelování, fyzické a sociální geografie, ekonomie, sociologie, politologie a vědy udržitelnosti. V rámci spolupráce v oddělení kombinujeme kvalitativní a kvantitativní přístupy, abychom dosáhli interdisciplinárního chápání společenských dimenzí globální změny. Výstupy naší práce jsou společensky relevantní a poskytují podklady pro správu přírodních zdrojů a politiku udržitelnosti od lokální po mezinárodní úroveň.

Projekt Just-Scapes

Projekt Just-Scapes se snaží lépe pochopit, (1) jak jsou veřejností přijímány transformativní změny ve využívání krajiny, související s klimatickou změnou, (2) jak je možné zvýšit přijatelnost takových změn u veřejnosti, a (3) které změny jsou optimální ze společenského a ekologického hlediska. Projekt se zejména zaměřuje na vnímání společenské spravedlnosti vybraných typů opatření ke zmírnění dopadů klimatické změny v krajině, a související ochoty společnosti tato opatření akceptovat či aktivně vytvářet. Konkrétně se zaměřujeme na adaptační opatření související s managementem stromových a lesních porostů v rámci případových studiích v České republice, Anglii a Francii.

Pracovní náplň:

Pracovník/pracovnice bude zodpovídat za participativní výzkum procesů společenské transformace k udržitelnosti, ve spolupráci s místními aktéry v rámci případových studiích v České republice, Anglii a Francii.

Pracovní pozice je zaměřena zejména na následující činnosti:

- Vytvoření participativního výzkumného přístupu a jeho aplikace v rámci případových studií v České republice, Anglii a Francii,
- Práce s odbornou literaturou,
- Příprava, organizace a provedení participativních seminářů,
- Zpracování kvalitativních a kvantitativních dat z participativních seminářů,
- Komunikace s aktéry z případových studií,
- Spolupráce na přípravě a účast na zahraničních projektových workshopech,
- Příprava zpráv a vědeckých publikačních výstupů,
- Spolupráce s mezinárodním projektovým týmem.

Nabízíme:

- Zajímavou a perspektivní vědeckou práci v interdisciplinárním vědeckém týmu v rámci Akademie věd ČR,
- Vybudování výzkumných kontaktů v rámci mezinárodního projektu,
- Odpovídající platové ohodnocení,
- Vysokou míru flexibility při práci, s důrazem na kvalitní odborné a vědecké výstupy,
- Možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání.

Požadavky:

- Dosažené magisterské vzdělání se zaměřením na (environmentální) sociologii, politickou ekologii, sociálně-kulturní ekologii, politologii, organizační studia, (environmentální) psychologii, environmentální studia, krajinnou ekologii, ochranu životního prostředí či související obory. (Uchazeči v současnosti ukončující magisterské studium budou zváženi.)
- Povědomí o designu a metodologii kvalitativního a společenskovědního výzkumu, s dobrou znalostí metod smíšeného výzkumu (mixed methods) a participativního výzkumu.
- Ochotu nastoupit v průběhu projektu do studia doktorského programu/ probíhající studium v doktorském programu. Uchazeči bez zájmu o doktorské studium budou zváženi.
- Schopnost práce s odbornou literaturou a vědeckými publikacemi.
- Schopnost práce s PC, MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) na odpovídající úrovni.
- Vynikající schopnost týmové spolupráce.
- Dobré koordinační, komunikační a organizační schopnosti.
- Plynulá znalost českého jazyka. Plynulá znalost anglického jazyka slovem i písmem.
- Ochotu účastnit se zahraničních pracovních cest.

Vítaná praxe, odborné znalosti a dovednosti:

- Znalost problematiky transformace k udržitelnosti,
- Zkušenosti se zapojením do výzkumných projektů,
- Předchozí zahraniční zkušenost (studijní či pracovní).

Výše úvazku: částečný
Předpokládané datum nástupu: leden 2021
Místo výkonu práce: Praha

Přihláška musí obsahovat:

- Strukturovaný odborný životopis: vzdělání (včetně názvu kvalifikačních prací a relevantních kurzů); pracovní zkušenosti, popř. seznam publikací; předchozí zkušenosti s výzkumnou činností a zapojením do výzkumných projektů; klíčové dovednosti; úroveň jazykových znalostí; kontaktní údaje; kontaktní detaily 1-2 referencí.
- Motivační dopis (max. 2 strany): shrnutí vhodnosti pro danou pozici, popř. nástin chápání náplně vypsané pozice.
- Kopie dokladu o ukončeném vzdělání.
- Volitelně: doporučující dopis(y).
- Volitelně: publikace podporující Vaši přihlášku (max. 3 soubory).

Materiály přihlášky zasílejte v angličtině, v jednom souboru PDF označeném příjmením uchazeče. Přihlášku s požadovanými dokumenty zasílejte do na emailovou adresu jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice).

Dodatečné informace:

- Dotazy ohledně konkrétní pozice: Zuzana Harmáčková (harmackova.z@czechglobe.cz)
- Obecné dotazy ohledně Oddělení společenského rozměru globální změny: Julia Leventon (leventon.j@czechglobe.cz)

Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.