Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 02. 09. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ph.D student (doktorand) se specializací na organický uhlík a dusík v půdě
Požadavky:

- Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
- pracoviště Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
- 0,3 úvazek

Pracovní náplň
Pracovní náplní studenta Ph.D. (doktoranda) bude především vedení polních experimentů zaměřených na adaptační technologie v zemědělství (meziplodiny, technologie zpracování půdy, aplikace biouhlu), odběry a příprava vzorků půdy, stanovení obsahu glomalinu pomocí spektrofotometrické metody, stanovení různých forem organického uhlíku a dusíku pomocí metody FTIR a stanovení stability organického uhlíku pomocí termogravimetrické metody doplněné o hmotnostní spektrometrii a FTIR. Pracovní náplň bude dále zahrnovat základní zpracování výsledků a statistické hodnocení dat, práci s literaturou, zpracování rešerší a publikování výsledků v odborných časopisech.

Požadavky

• ukončené vysokoškolské (Mgr. nebo Ing.) vzdělání v oborech biologie, agroekologie, pedologie či podobných
• přijetí ke studiu nebo probíhající studium Ph.D. s tématem disertační práce zaměřeným na vliv meziplodin nebo technologie zpracování na půdní vlastnosti
• znalost práce na PC: MS Word, Excel, Power Point
• zkušenosti se základními metodami pro vyhodnocení fyzikálních a chemických vlastností půd (např. objemová hmotnost, pórovitost, stanovení KVK, obsahu organického uhlíku v půdě, nitrátového a amonného dusíku apod.)
• ochota a schopnost učit se nové metody
• základní znalost statistických metod (ANOVA, korelační a regresní analýza)
• znalost AJ alespoň na úrovni B2
• samostatnost, flexibilita

Vítaná praxe, odborné znalosti a dovednosti:

• stáž na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti
• ŘP sk. B
• manuální zručnost

Přijetí se uskuteční na základě výběrového řízení, na které budou podle potřeby pozváni uchazeči, kteří postoupí do druhého kola. Předpokládaný termín nástupu – 1.10.2020.

Přihláška musí obsahovat:

strukturovaný odborný životopis (včetně kontaktních údajů) s přehledem odborné praxe, motivační dopis, kopie dokladů o nejvyšším stupni vzdělání a studiu (Ph.D).

Přihlášku s požadovanými dokumenty zasílejte do 25.9.2020 na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz.


Uzávěrka přihlášek: 25. 09. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.