Zahlavi

Výběrová řízení

13. 05. 2021
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Rada Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce (ÚT AV ČR, v. v. i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY pracoviště.

Požadavky:

 • svéprávnost1);
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště;
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště;
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
 • aktivní znalost českého a anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou;
 • morální bezúhonnost;
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel/ředitelka pracoviště nesmí být členem/členkou řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Předpokládané funkční období je pětileté od data jmenování do funkce.

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

Přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis;
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci;
 • přehled dosavadní praxe;
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací;
 • koncepce řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště (do 2 str. A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1);
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1)

1)Uchazeč/uchazečka, který/která není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. doloží vybraný/á uchazeč/uchazečka k rukám předsedkyně AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele/ředitelky Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Přihlášky musejí být doručeny na adresu

Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
k rukám tajemníka Rady Ing. Milana Chlady, Ph.D.
Dolejškova 1402/5
182 00 Praha 8

nejpozději dne 16. června 2021 do 12:00 hodin v zalepené obálce označené nápisem Výběrové řízení – ředitel ÚT AV ČR, v. v. i.


Uzávěrka přihlášek: 16. 06. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.