Pamětní medaile Jana Patočky

udělovaná Akademií věd České republiky

byla vydána Akademickou radou Akademie věd České republiky u příležitosti 90. výročí narození a 20. výročí úmrtí prof. Jana Patočky.

Pamětní medaili Jana Patočky uděluje Akademie věd České republiky k ocenění výsledků práce českých a zahraničních vědců a též osob podporujících rozvoj vědy.

Jan Patočka (1907–1977) byl jedním z nejvýznamnějších českých myslitelů, působil ve Filozofickém ústavu Akademie věd (1958–1972) a byl profesorem Univerzity Karlovy. Pro své politické postoje byl však předčasně penzionován. V roce 1977 se stal spoluautorem Charty 77 a spolu s Václavem Havlem a Jiřím Hájkem jedním z jejích prvních mluvčích. Zemřel po policejním výslechu 13. března 1977.

Filozofické dílo Jana Patočky je mimořádně rozsáhlé. Obsahuje řadu závažných monografií, mj. „Přirozený svět jako filozofický problém“, „Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové“, práce o Sokratovi, Platonovi či překlad Heglovy Fenomenologie ducha a Estetiky. Některé pronikavé Patočkovy studie mohly být doma vydány až posmrtně v díle „Kacířské eseje o filozofii dějin“.

Jan Patočka významně přispěl k řešení řady aktuálních problémů světové filozofie (v návaznosti na E. Husserla zvláště v oblasti fenomenologie) a mimořádně se zasloužil o recepci mnohých jejích výsledků v českém filozofickém myšlení. Svými filozofickými názory a s nimi nedílně spjatými životními postoji hluboce ovlivnil již několik generací českých filozofů.

Autorem výtvarného návrhu medaile Jana Patočky je prof. Jiří Harcuba (1928–2013), rytec skla, sochař a medailér, žák prof. Štipla na Vysoké škole umělecko-průmyslové.

Udělené medaile