Zahlavi

Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách

 

Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského
za zásluhy ve filologických a filosofických vědách

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena Československou akademií věd dne 2. září 1965 jako čestná oborová plaketa k ocenění vynikajících výsledků ve společenských vědách, především pro oblast jazykovědy, literární vědy a věd o umění. Od druhé poloviny roku 1995 ji uděluje Akademie věd České republiky jako čestnou oborovou medaili.

Kněz a učenec Josef Dobrovský (1753–1829) měl neobyčejně široké vědecké zájmy. Od mladického zaujetí pro orientalistiku přešel ke kritickým studiím biblicko-hermeneutickým, zabýval se archeologií, historií, literární historií a zejména filologií, kde mj. formuloval úkoly a metody slavistiky.

V širokém osvícenském vědeckém kontextu spočívá základ Dobrovského nesporného myšlenkového evropanství přesahujícího úzce chápané snahy českého národního obrození. Ve své vědecké práci uplatňoval nesmlouvavě kritický přístup k hodnocení literárních děl a zjištění pravdy kladl nad jakýkoli jiný zájem. Vydal v němčině dějiny české řeči a literatury, podrobnou mluvnici české řeči, kterou pozvedl z úpadku, spisovný jazyk český, dále německo-český slovník, staroslověnskou a lužickosrbskou mluvnici, v latině základy staroslověnského jazyka, v češtině sbírku českých přísloví a mnoho dalších spisů, rozborů, zpráv a pojednání. Není možno se nezmínit o Dobrovského přínosu v oblasti náboženské. Dobrovský je spjat s reformními snahami josefinskými zvláště v pastorální péči o nejširší vrstvy obyvatelstva. Theologický racionalismus vede Dobrovského místy až k určité preferenci přirozeného náboženství. Humánně nekompromisní postoj Dobrovského dokumentuje jeho obrana Bernarda Bolzana při jeho sesazení z místa univerzitního profesora v Praze.

Dobrovský byl učencem světového jména, stýkal se s předními vědci a spisovateli své doby (např. s J. W. Goethem). Byl členem Královské české společnosti nauk a řady akademií zahraničních, např. ve Varšavě, Berlíně, Krakově, Vilně a Petrohradě. Jeho hluboké vědomosti ho stavějí na čestné místo mezi soudobými evropskými učenci.

Autorem výtvarného návrhu medaile Josefa Dobrovského je akad. sochař a medailér Jiří Prádler (1929–1993), žák prof. O. Španiela.

Udělené medaile