Zahlavi

Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

 

Čestná oborová medaile Františka Palackého
za zásluhy v historických vědách

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena Československou akademií věd dne 2. září 1965 jako čestná oborová plaketa k ocenění vynikajících výsledků ve společenských vědách, především pro oblast historie, filozofie, práva a sociologie. Od druhé poloviny roku 1995 ji nadále uděluje Akademie věd České republiky jako čestnou oborovou medaili.

František Palacký (1798–1876) byl velký český historik a přední politik své doby. Jeho myšlenková východiska jsou ovlivněna setkáním s dílem Schillera, Herdera, Schellinga, aby zrála na Kantovi. Raný zájem o estetiku se přenáší do oblasti historie.

Práce v tomto oboru obsáhly archivní studie, starší dějiny českých zemí, především husitství a období Jiřího z Poděbrad. Završením pak bylo jeho nejvýznamnější dílo „Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě“, které podalo ucelený, filozoficky podložený výklad českých dějin do roku 1526. Palackého „Staří letopisové čeští“ byla první česká kniha, kterou vydala Královská česká společnost nauk ještě dříve, než se stal jejím členem. Historická erudice Palackého je v české oblasti přirovnatelná k dosahu prací historiků francouzských Thierryho, Guizota, Micheleta, Němců Rankeho, Niebuhra a z Anglosasů Macaulaye.

František Palacký byl u zrodu všeho, co souviselo s rozvíjením českého národního života a jeho vzdělanosti, především byl u vzniku Časopisu společnosti vlastenského musea, Matice české i Sboru pro postavení Národního divadla. Působil jako organizátor ve významných kulturních institucích ve prospěch české literatury a vědy, staral se o zvýšení všeobecného vzdělání, organizoval snahy o vydání encyklopedie i o vydávání české vědecké literatury.

Národní zaměření a preference souvisejí i s jeho teoriemi politickými. Názor Palackého lze charakterizovat jako liberálně-konzervativní se zdůrazněním ideje rovnoprávných národů v tehdejším rakouském státním útvaru i proklamovanou snahou neuzavírat se kulturním proudům ciziny. Jako praktický politik působil mj. v zemském sněmu. Vděčnost a úcta k celé jeho činnosti mu vynesly název „otec národa“.

František Palacký byl jmenován zejména pro své zásluhy na poli historie členem mnoha zahraničních akademií a učených společností a byl povýšen do šlechtického stavu.

Autorem výtvarného návrhu medaile Františka Palackého je Jaroslav Staněk, žák prof. B. Stefana.

Udělené medaile