Zahlavi

Negativní emisní technologie nevyváží úsilí vynaložené na zmírnění změn klimatu

20. 02. 2018

Nová zpráva Evropských vědeckých akademií potvrzuje, že negativní emisní technologie (NET) nabízejí pouze “omezený reálný potenciál” pro odstranění velkého množství oxidu uhličitého z atmosféry; tedy nikoliv v takovém rozsahu, jaký předpovídaly některé scénáře klimatického vývoje.

V nové zprávě Expertní rady evropských akademií (EASAC) vedoucí vědečtí pracovníci z celé Evropy hodnotili potenciální příspěvek negativních emisních technologií (NET) k naplnění cílů Pařížské dohody, zaměřené na předejití nebezpečné klimatické změny. Zjistili, že NET má „omezený reálný potenciál” pro zastavení růstu koncentrace skleníkových plynů v atmosféře
v rozsahu daném scénáři Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC). Zpráva konstatuje, že žádná z NET, včetně zalesnění, nízkouhlíkového zemědělství, bioenergetiky související se zachycením a uložením uhlíku (BECC), zvýšeného zvětrávání, hnojení oceánů nebo přímého vzdušného zachycení a uložení uhlíku (DACC), nemá potenciál pro odstranění uhlíku v rozsahu gigatun (Gt) a v rozložení uvažovaném IPCC.

“Scénáře a plány, které předpokládají, že budoucí příspěvek NET k odstranění CO2 umožní dosažení cílů Pařížské dohody, se zdají být optimistické vzhledem k současným znalostem
a neměly by tvořit základy pro rozvoj, analýzu a srovnávací scénáře dlouhodobých energetických výhledů pro EU. Spoléhat se na možnosti NET kompenzovat nedostatky opatření ke snížení emisí by mohlo mít vážné negativní dopady na budoucí generace," konstatují Evropské vědecké akademie.

Doporučení

Nová zpráva EASAC apeluje na všechny zainteresované strany posílit spíše v současnosti nedostatečná opatření ke snížení emisí, než předpokládat, že budoucí technologie budou schopny odstranit velké množství oxidu uhličitého z ovzduší. Vycházeje z nejasné technické a ekonomické životaschopnosti NET, orgány EU by měly i nadále trvat na snižování emisí, daných národními závazky (NDC) v rámci Pařížské dohody.

Scénáře s vyloučením NET by mohly ve druhé polovině tohoto století přinést velké problémy pro dosažení čistých nulových emisí CO2, tak jak to požaduje Pařížská dohoda; z toho důvodu se NET v poslední době těší velké pozornosti. Omezený reálný potenciál odstranění oxidu uhličitého (CDR) však zvýrazňuje potřebu zvýšit úsilí směřující ke snížení emisí na maximální možnou míru.

Zpráva EASAC výslovně doporučuje:

  1. EU (a další partnerské země) by se měly soustředit na urychlené snížení emisí skleníkových plynů (GHG) dle národních pětiletých plánů na snižování emisí podle Pařížské dohody.
  2. Některé z nejvíce technologicky důvěryhodných přístupů k NET zahrnují zvýšení půdního uhlíku a lesní biomasy. Žijeme však v době pokračování odlesňování a degradace půdy, což naopak přispívá ke zvyšování skleníkových plynů v ovzduší. Zvyšující se plocha lesů je často uváděna jako jeden z postupů k odstranění velkého množství oxidu uhličitého z ovzduší v budoucnosti a proto lidstvo musí lépe kontrolovat současnou ztrátu ploch lesů, zastavit degradaci půdy a postupně zvyšovat ukládání uhlíku do půdy.
  3. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že technické výzvy k zachycování a ukládání uhlíku (CCS) musí být řešeny prostřednictvím prioritně rozvíjených tržních modelů. Bohužel v současnosti byly v Evropě všechny takovéto plány opuštěny, takže všechny zkušenosti jsou získávány ze zemí mimo Evropu. CCS není jen významná technologie pro snížení CO2 prostřednictvím jeho odstranění; jedna z nejvíce citovaných NET (bioenergetika spojená se zachycením a uložením uhlíku – BECCS) předpokládá využití technologie ‘off-the shelf’, zatímco jiná NET (přímé zachycování a ukládání uhlíku – DACC) spoléhá na rozvoj metod ukládání uhlíku. V současnosti jsou však ekonomické stimuly pro rozvíjení CCS omezené a pro NET se nedostávají finanční prostředky.

Omezení negativních emisních technologií (NET)

Klimatické scénáře, které udržují globální oteplování v rámci limitů stanovených Pařížskou dohodou, spoléhají na velkoplošné aplikace NET pro odstranění oxidu uhličitého v obřím měřítku. Tyto technologie jsou určeny pro využití při nedostatečnosti současných opatření ke snížení oxidu uhličitého v ovzduší. NET mohou sehrát užitečnou roli v souvislosti s klimatickou změnou, ovšem na základě současných znalostí, nebudou přispívat na té úrovni, která je požadována ke kompenzaci nedostatečných opatření pro snižování oxidu uhličitého. Navíc zavádění NET technologií bude pravděpodobně specifické co se týče místa, technologie i dalších podmínek a je spojeno se významnými nejistotami, co se týče rozsahu odstraněného oxidu uhličitého. Rozšiřování NET ve velkém měřítku by přineslo velké náklady a zřejmě i zásadní dopady na suchozemské a mořské ekosystémy. Dominantní role, přiznaná Integrovanými hodnotícími modely panelu IPCC technologiím NET (a částečně i BECCS), se již snaží brát v úvahu tyto omezující faktory.

 

O EASAC

EASAC je tvořen zástupci národních akademií věd členských států Evropské unie, Norska a Švýcarska a slouží jako poradní orgán politickým činitelům EU. Představuje těleso, díky kterému je evropská věda slyšet. Úkolem těchto zástupců národních akademií je poskytovat nezávislé, expertní a na důkazech založené poradenství k vědeckým aspektům evropských politik všem, kteří vytvářejí nebo mají vliv na politiku institucí Evropské unie.

Kompletní zpráva „Negative emission technologies: What role in meeting Paris Agreement targets?“ je k dispozici na webu EASAC https://easac.eu/publications/details/easac-net/ 

 

Připravil: Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR (zprávu z anglického jazyka přeložil  doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., Ústav výzkumu globální změny AV ČR)
Foto: iStock