Zahlavi

Výběrová řízení

26. 09. 2023
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand(ka) do skupiny MRNIB v Laboratoři nanomateriálů.

Popis práce:

Skupina MRNIB (Materials Research Group with Neutron and Ion Beams) v Laboratoři nanomateriálů se věnuje studiu nových materiálů pomocí neutronových a iontových svazků. Mezi hlavní projekty, na kterých skupina aktuálně pracuje, patří syntéza binárních a ternárních kompozitů (MAX fází a MXenů), tenké vrstvy hybridních materiálů (na bázi fullerenů a přechodných kovů), tenké lithiové iontové baterie s pevným elektrolytem (ASSLIB), heterogenní senzory nebezpečných plynů a biosenzory založené na vyleptaných stopách iontů v tenkých polymerech. Skupina se také zabývá základním studiem exotických jaderných reakcí a studiem difúzí, koncentrací a hloubkových profilů prvků v komplexních materiálech. V neposlední řadě se skupina věnuje také vývoji nových depozičních a ozařovacích systémů a jaderných analytických metod.

Po novém členu budeme vyžadovat, aby se plně účastnil všech činností skupiny a aby prokázal patřičnou schopnost, erudici a samostatnost při řešení stanovených úkolů. Skupina je zapojena do grantových projektů, proto se předpokládá, že novému členovi budou uloženy i důležité úkoly v případných nových grantech.

 

Laboratoř skupiny:

Laboratoř nanomateriálů je vybavena nízkoenergetickými iontovými systémy (Duoplasmatron a LEIF), které v současnosti poskytují iontové svazky inertních plynů s energii až 35 keV a které slouží k depozici různých materiálů (technikou iontového naprašování) a jejich kontrolované modifikaci (ozařováním svazky s vysokou fluencí). Příprava nanostruktur (tenké epitaxní vrstvy a nanokrystaly) je prováděna na novém systému MBE (Molecular Beam Epitaxy), syntéza hybridních kompozitů na modernizovaném zařízení Univex. Analýza morfologie vzorků se provádí na mikroskopu atomárních sil (AFM) vybaveném vakuovou soupravou, externími magnety a celami pro žíhání analyzovaných vzorků. Ve spolupráci s Laboratoří Tandetronu lze provádět analýzu vzorků iontovými svazky (metodami IBA - koncentrační a hloubkové profilování prvků) a jejich modifikaci (implantací nebo ozařováním) pomocí iontů s energiemi až desítek MeV. Skupina má také k dispozici několik analytických metod na svazku termálních neutronů (NDP, PGAA, neutron radiography) instalovaných na nově vybudovaném neutronovodu u horizontálního kanálu reaktoru LVR-15 (provozovaném Centrem výzkumu Řež). Vakuové pece, elektrochemické stanice, naprašovací systémy atd. jsou pomocnými zařízeními používanými k úpravám a dalšímu zkoumání vzorků.

 

Náš ústav:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (dále ÚJF) je jednou z 54 veřejných výzkumných institucí Akademie věd ČR (AV ČR). Se svými přibližně 260 zaměstnanci - z toho asi 100 vědeckými pracovníky (Ph.D.) a asi 40 doktorandy - je největší českou institucí v oboru jaderné fyziky. ÚJF má dlouholeté zkušenosti a dosahuje mezinárodně uznávaných výsledků ve výzkumu orientovaném na životní prostředí, zdraví a energetickou bezpečnost, v environmentálních vědách, medicíně, radiofarmacii, materiálovém výzkumu, které jsou založeny na přístrojových a technologických kompetencích v oblasti urychlovačové techniky a jaderných analytických metod. Významná část aktivit ÚJF vychází z účasti v rozsáhlé mezinárodní spolupráci. Spolupráce s ALICE@CERNSTAR@BNL a HADES/CBM@GSI/FAIR je zaměřena na studium horké a husté jaderné hmoty vznikající při srážkách těžkých iontů. Projekt KATRIN se zaměřuje na zvýšení citlivosti určování hmotnosti neutrin. ESS je celoevropským spalačním neutronový zdrojem, dosud ve výstavbě. V rámci projektu GANIL/SPIRAL2 se skupiny vědců z ÚJF zabývají studiem jader vzdálených od linie stability a přípravou instrumentace pro využití neutronů v aplikovaném výzkumu.

Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce je podpořeno rolí ÚJF jako příjemce velkých výzkumných infrastruktur - ESS-Scandinavia-CZFAIR-CZ a SPIRAL2-CZ a partnerských výzkumných infrastruktur BNL-CZ a CERN-CZ,  zařazených do Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace ČR 2016 - 2022 (RLIR). Nově je ÚJF zapojen do konsorcia nejvýznamnějších evropských iontových, neutronových a elektronových center v Evropě pro cirkulární ekonomiku s důrazem na využitelné aplikační výstupy a spolupráci s průmyslovými partnery (HORIZON ReMade ARI 101058414). CANAM - Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod, které propojuje velká experimentální zařízení ÚJF v synergickou síť, je centrem pro výzkumné úlohy v širokém spektru vědních oborů s využitím svazků urychlených iontů na cyklotronových urychlovačích U-120M a TR-24, elektrostatickém urychlovači Tandetron 4130 MC a urychlovačovém hmotnostním spektrometru MILEA. Zahrnuty jsou také svazky neutronů - zařízení instalovaná na neutronových kanálech výzkumného reaktoru LVR-15 (CVŘ) a rychlé neutrony z produkčních terčů na cyklotronech. V provozu je také mikrotron MT25, cyklický urychlovač elektronů s fotonovým svazkem.

 

Požadavky na pracovní místo:

 • Doktorský titul Ph.D. v oboru souvisejícím s navrhovanou postdoktorskou pozicí.
 • Kvalitní výsledky publikované v předních vědeckých časopisech.
 • Zkušenosti s experimentálními metodami souvisejícími s obory materiálových věd, jaderné fyziky nebo fyziky pevných látek.
 • Vysoká motivace pracovat ve skupině MRNIB, zejména v oblasti, kde může uchazeč přispět svými zkušenostmi a kvalifikací.
 • Výborná znalost angličtiny (písemná i ústní).
 • Nezbytné jsou dobré komunikační a organizační schopnosti a dobré schopnosti pro týmovou spolupráci.
 • Zkušenosti se získáváním externích finančních prostředků na výzkum od (mezi)národních finančních orgánů nebo průmyslu jsou výhodou.

 

Pracovní podmínky:

 • Smysluplná práce v dynamickém a ambiciózním výzkumném ústavu, v interdisciplinárním prostředí a v rámci široké mezinárodní spolupráce.
 • Zkrácená pracovní doba (36 hodin týdně při 100 % úvazku).
 • Pět týdnů dovolené + jeden týden dovolené navíc.
 • Příspěvek na stravování – stravenky + jídelna přímo v areálu ústavu.
 • Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb (rekreace, tábory, divadlo, brýle atd.).
 • Vzdělávání, jazykové kurzy.
 • Přátelský a příjemný kolektiv.
 • Možnost parkování v uzavřeném a hlídaném areálu.
 • Možnost požádat o byt Akademii věd ČR.
 • Zkušení kolegové, kteří pomohou s učením v začátcích.

Uchazečům doporučujeme, aby nás před podáním přihlášky kontaktovali a získali více informací o této pozici. Kontaktujte prosím vedoucího skupiny MRNIB J. Vacíka, Ph.D. (vacik@ujf.cas.cz).

 

Jak se přihlásit:

Pokud vás pozice vědeckého postdoktorandského pracovníka ve skupině MRNIB zaujala a chcete se o ni ucházet, vyzýváme vás k zaslání kompletní přihlášky prostřednictvím výše uvedeného mailu.

Vaše žádost musí obsahovat následující dokumenty:

 • Motivační dopis vysvětlující vaši silnou motivaci a vhodnost pro danou pozici.
 • Podrobný životopis včetně úplného seznamu publikací a dosažených výsledků. Vyberte prosím také 5 zvláště důležitých publikací a stručně popište jejich dopad.
 • Vaše vize vědeckých témat, kterým se chcete věnovat na našem pracovišti v rozsahu 2-3 stran.
 • Kontaktní údaje na tři relevantní osoby, které mohou poskytnout doporučení. Tyto osoby budou kontaktovány, pokud budete vybráni do užšího výběru a pozváni k pohovoru.

 


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.