Zahlavi

Výběrová řízení

18. 01. 2023
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice ve výzkumu scénářů transformace k udržitelnosti.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - CzechGlobe, Oddělení sociálně-ekologické analýzy (V Jirchářích 149/6, Praha 1), vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice ve výzkumu scénářů transformace k udržitelnosti (sustainability pathways).

Popis pozice

Pracovní pozice je zaměřena na mezinárodní projekty, zahrnující zejména následující činnosti:

 • Tvůrčí vědecká práce v mezioborovém výzkumu cest ke společenské a environmentální udržitelnosti v EU, střední/východní Evropě a Česku
 • Sběr kvalitativních a kvantitativních dat pro tvorbu možných scénářů společenské transformace v souvislosti s řešením současných globálních výzev (mj. změna klimatu, ztráta biodiverzity, produkce potravin, produkce energie)
 • Design workshopů s aktéry z praxe a veřejné sféry k identifikaci možných kroků k udržitelnější budoucnosti
 • Zpracování kvalitativních a kvantitativních dat
 • Analýza procesů vzájemného učení probíhajícího mezi participanty

Zapojení do běžících výzkumných projektů (viz popis oddělení níže), příprava projektových návrhů

Vlastní publikační činnost

Aktivní zapojení do činnosti vědeckého týmu, proaktivní přístup, schopnost samostatné práce

Požadujeme

 • Dosažené vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo doktorské) se zaměřením na některou z následujících disciplín: věda o udržitelnosti, antropologie, environmentální psychologie, politologie, environmentální studia, komunikační studia/vědy, sociologie, (environmentální) veřejná správa, evropská studia, apod.
 • Obecné akademické dovednosti - kreativita, excelentní komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, samostatnost, organizační schopnosti.
 • Schopnost práce s PC, MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) na odpovídající úrovni.
 • Schopnost práce s odbornou literaturou a vědeckými publikacemi
 • Výborná úroveň anglického jazyka (jako podmínka spolupráce v mezinárodních týmech a vědeckého publikování).
 • Ochota účastnit se domácích a zahraničních cest v rámci projektové práce.

 

Vítaná praxe, odborné znalosti a dovednosti

 • Zkušenost s kvalitativními, smíšenými a participativními výzkumnými metodami (např. rozhovory, fokusní skupiny, workshopy, kódování kvalitativních dat, pozorování účastníků, analýza politik, komparativní analýza, analýza stakeholderů, výzkum v rámci případových studií) a designem výzkumu
 • Zkušenosti s kvalitativním nebo kvantitativním modelováním (např. modelování systémové dynamiky/ system dynamics modelling)
 • Kandidáti s titulem na magisterské úrovni: probíhající doktorské studium/ ochota nastoupit do doktorského studia.
 • Předchozí zahraniční zkušenost (studijní či pracovní).
 • Demonstrovaný zájem o interakci s tvůrci politik, účastníky rozhodovacích procesů a dalšími společenskými aktéry.
 • Demonstrovaný studijní/pracovní zájem o interdisciplinární práci.

 

Nabízíme

 • Zajímavou a perspektivní vědeckou práci v mladém interdisciplinárním týmu v zázemí pracoviště Akademie věd ČR.
 • Networking v rámci excelentních mezinárodních projektových týmů a sítí relevantních společenských aktérů.
 • Přátelské prostředí podobně smýšlejících lidí, kteří sdílí nadšení pro otázky udržitelnosti.
 • Živé akademické prostředí (semináře, diskusní skupiny a výjezdy, čtenářský klub, vzájemné rozšiřování dovedností mezi kolegy, atd.)
 • Zapojení do excelentních mezinárodních a národních výzkumných projektů a aplikovaného výzkumu.
 • Možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání nabízené CzechGlobe a AV ČR (jazykové kurzy, workshopy vědecké práce).
 • Podporu v rozvoji vlastních projektových žádostí, individuálních i v rámci týmu.
 • Kancelář v centru Prahy, flexibilní pracovní hodiny. Vysokou míru flexibility při práci s důrazem na kvalitní vědecké výstupy.
 • Odpovídající platové ohodnocení.

 

Detaily pozice:

Výše úvazku: 0,5 - 1 (dohodou)
Délka úvazku: 1 rok, s možností prodloužení po dobu trvání projektů (3-4 roky) a dále
Datum nástupu: březen 2023
Místo výkonu práce: Praha (s možností dohody)

Přihlášky

S dotazy ohledně pozice se prosím obracejte na Zuzanu Harmáčkovou (harmackova.z@czechglobe.cz)

Přihlášky obsahující níže uvedené materiály zasílejte do 13. února 2023 na emailovou adresu jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice).

 • Strukturovaný akademický životopis: vzdělání (včetně kvalifikačních prací a relevantních kurzů); pracovní zkušenosti, popř. seznam publikací; předchozí zkušenosti s výzkumnou činností a zapojením do výzkumných projektů; klíčové dovednosti; úroveň jazykových znalostí; kontaktní údaje; kontaktní detaily 2 osob ochotných poskytnout doporučení.
 • Motivační dopis (max. 2 strany)
 • Kopie dokladu o ukončeném vzdělání
 • Volitelně: doporučující dopis(y) (max. 2 dopisy).
 • Volitelně: publikace podporující Vaši přihlášku (max. 3 soubory).

Kandidáti vybraní k pohovorům budou informováni 15. února 2023; pohovory jsou plánovány na druhou polovinu února 2023.

 

Doplňující informace

Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe je jedním z ústavů Akademie věd České republiky. CzechGlobe se věnuje komplexnímu vědeckému výzkumu globální změny a jejích dopadů na atmosféru, ekosystémy a lidskou společnost, s využitím aktuálních výzkumných přístupů a špičkové techniky.

 

Oddělení sociálně-ekologické analýzy (SE Lab) je mladý tým zkoumající, jakým způsobem může lepší pochopení vazeb mezi lidskou společností a přírodním prostředím pomoci v hledání cest k udržitelnosti. SE Lab se podílí na řadě mezinárodních a národních projektů (Horizon Europe BIONEXT, Horizon Europe TRANSPATH, Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI, atd.). Kombinujeme přístupy společenských, humanitních a přírodních věd a klademe důraz na výměnu znalostí mezi vědou, praxí a tvorbou politik. Výsledky výzkumu aplikujeme skrze aktivní spolupráci s aktéry mimo akademickou sféru (experti z praxe, tvůrci politik, zástupci občanské společnosti a nevládního sektoru). Více informací na našem blogu SustainableCZ.

 


Uzávěrka přihlášek: 13. 02. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.