Zahlavi

Výběrová řízení

23. 08. 2022
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/doktorand se zaměřením na mapování sociálně ekologických systémů.

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe), oddělení společenského rozměru globální změny hledá vědeckého pracovníka/doktoranda se zaměřením na mapování sociálně-ekologických systémů v projektu Coop4Wellbeing.

Zaměstnavatel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) je jedním z institutů Akademie věd ČR. CzechGlobe se zaměřuje na komplexní vědecký výzkum v oblasti globální klimatické změny a jejích dopadů na atmosféru, zemské ekosystémy a lidskou společnost za využití nejaktuálnějších vědeckých poznatků, metod a technik. Výzkum se soustředí především na vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus, efekty měnících se podmínek na biodiverzitu a ekosystémy a na dopady budoucího vývoje na chování lidské společnosti.

Oddělení společenského rozměru globální změny  se zaměřuje na interakce mezi lidskou společností, přírodními systémy a globální změnou. Zkoumáme sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti prostřednictvím inter- a trans-disciplinárních přístupů, a to s důrazem na praktické využití našich výsledků v oblasti tvorby politik apod. Do výzkumných projektů zapojujeme vědce a znalosti z řady disciplín, občanskou společnost a další aktéry tak, abychom společně vytvářeli relevantní znalosti a řešení potřebná pro řešení environmentálních problémů.

O projektu

V projektu Coop4Wellbeing: Role participativního výzkumu sociálně-ekologických vazeb ve zvyšování efektivity mezinárodní rozvojové spolupráce usilujeme o vyšší provázanost vědy a aplikovaného výzkumu s českou rozvojovou spoluprací. Naším hlavním cílem je převedení výzkumných poznatků týkajících se vazeb a interakce mezi společností a přírodou do praxe české rozvojové spolupráce (ZRS ČR). Za tímto účelem propojujeme potřeby aktérů ZRS ČR při realizaci projektů v cílových zemích s výsledky terénního výzkumu sociálně-ekologických dynamik v případové studii v Zambii. Coop4Wellbeing je založen na několikastupňovém participativním procesu a vzájemné spolupráci, čímž zajišťujeme co nejvyšší využití výsledků v praxi. Dosavadní výstupy projektu jsou k nahlédnutí zde a zde.

Pracovní náplň

 • Design participativních seminářů workshopů v Zambii a v ČR se zaměřením na mapování sociálně-ekologických vazeb a scénářů budoucího vývoje
 • Analýza souvisejících kvalitativních a kvantitativních dat
 • Práce s vědeckou literaturou (rešerše apod.)
 • Podílení se na zpracování reportů, publikací apod.
 • Spolupráce s výzkumným týmem

Požadujeme

 • Dokončené vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo doktorské) v oblasti rozvojových studií, environmentálních studií, geografie, sociologie, antropologie, politická ekologie, politická ekonomie a příbuzných oborů
 • Zkušenosti s designem a implementací „mixed-methods“ a participativního výzkumu
 • Zkušenosti s kvalitativní analýzou
 • Kulturní sensitivitu
 • Schopnost samostatné práce s odbornou a vědeckou literaturou
 • Schopnost práce s MS Office (word, excel, powerpoint)
 • Týmová spolupráce a organizační dovednosti
 • Výborné komunikační dovednosti slovem i písmem v anglickém a českém jazyce
 • Ochota účastnit se výzkumného pobytu v Zambii (předběžně leden/únor 2023)

Výhodou

 • Zkušenosti se sociálně-ekologickým výzkumem a systémovými přístupy (př. social-ecological systems, apod.)
 • Znalost prostředí rozvojové spolupráce
 • Zkušenost s prací/výzkumem v regionu sub-saharské Afriky či jiném, kulturně sensitivním prostředí
 • Dokončené doktorské vzdělání/studium v doktorském programu
 • Schopnost práce se softwarem pro kvalitativní a kvantitativní analýzu dat (MAXQDA; Atlas.ti, Vensim apod.)

Nabízíme

 • Zajímavou a perspektivní vědeckou práci s přesahem do praktického uplatnění v zázemí pracoviště Akademie věd ČR
 • Možnost dalšího vzdělávání a kariérního rozvoje
 • Podílení se na přípravě budoucích vědeckých projektů
 • Odpovídající mzdové ohodnocení
 • Vysokou míru flexibility při práci s důrazem na kvalitní vědecké výstupy

Místo výkonu: Praha

Délka úvazku: na dobu určitou do konce projektu (prosinec 2023)

Výše úvazku: 0,5

Datum nástupu: 1.10.2022 nebo dle domluvy

Datum uzávěrky přihlášek: 18.9.2022

Přihlášky se strukturovaným odborným životopis a motivačním dopisem zasílejte do 18.9.2022 na
e-mailovou adresu
jobs@czechglobe.cz (v předmětu e-mailu uveďte název pozice). Ve strukturovaném životopise se zaměřte také na Vaše zkušenosti s výzkumem. V motivačním dopise popište, proč se hodíte na výše popsanou pozici. Jako nepovinou přílohu můžete zaslat ukázku Vašich odborných publikací (max. 3). V případě dotazů se obracejte na Dr. Lenku Suchou (sucha.l@czechglobe.cz).


Uzávěrka přihlášek: 18. 09. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.