Zahlavi

Výběrová řízení

29. 03. 2022
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí vědeckého týmu (ž/m).

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (FLÚ AV ČR) je veřejná výzkumná instituce zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. V rámci Akademie věd ČR je největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd – tvoří ho téměř 250 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet excelentní výzkum na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin myšlení v českých zemích a středoevropském prostoru.

 

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici:

 

Vedoucí vědeckého týmu (ž/m)

(plný úvazek)

 

Vybraný/á kandidát/ka bude zodpovědný/á za vedení vědeckého týmu zaměřeného na výzkum v oblasti současné politické a sociální filosofie s důrazem na systematické otázky globalizace.

 

Náplň práce:

 • vedení cca 10-ti členného vědeckého týmu a koordinace jeho aktivit
 • stanovování výzkumných priorit a zodpovědnost za jejich plnění, včetně personálního rozvoje týmu
 • koordinace, supervize a řešení grantových projektů
 • zajišťování rozvoje mezinárodní i domácí spolupráce v oblastech výzkumu
 • zodpovědnost za administrativní zajištění chodu týmu (včetně správy jeho rozpočtu), komunikaci týmu s vedením FLÚ, hospodářskou správou a dalšími součástmi pracoviště
 • samostatná vědecká a publikační činnost v některé z profilujících oblastí výzkumu týmu

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru filosofie, politologie či sociologie a dosažení vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti minimálně na úrovni Ph.D.
 • vynikající obeznámenost s hlavními proudy současné politické a sociální filosofie, včetně kvalitní badatelské činnosti a zahraničních odborných publikací v těchto oblastech
 • znalost anglického jazyka slovem a písmem, znalost alespoň jednoho dalšího světového jazyka
 • organizační schopnosti, zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce
 • zkušenosti z mezinárodního badatelského prostředí (zahraniční stáže)
 • koncepční přístup k úkolům vědeckého týmu
 • komunikační dovednosti, schopnost samostatného a proaktivního řešení problémů, manažerské kvality při vedení týmu
 • občanská a trestní bezúhonnost

 

Nabízíme:

 • nástup od 1. 7. 2022 (event. dle dohody)
 • plný pracovní úvazek v rozsahu 40 hod./týdně
 • pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení (zájem o dlouhodobé působení a uzavření smlouvy na dobu neurčitou)
 • finanční ohodnocení dle vnitřního mzdového předpisu FLÚ (tarifní mzda v rozmezí 30 000–40 000 Kč)
 • práci v prestižní veřejné vědecké instituci
 • možnost flexibilního plnění pracovních povinností
 • kolegiální pracovní prostředí
 • zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, stravenky, Multisport karta, jóga na pracovišti)
 • možnost jazykového a dalšího vzdělávání hrazeného zaměstnavatelem
 • pracoviště v centru Prahy

 

Dokumenty požadované k žádosti:

 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací a publikací (s důrazem na zahraniční) včetně jejich citační analýzy
 • koncepce rozvoje a dalšího směřování vědeckého týmu v oblasti současné politické a sociální filosofie s důrazem na systematické otázky výzkumu globalizace (v rozsahu 5 až 10 stran)
 • ukázku maximálně pěti vlastních odborných publikovaných textů (relevantních pro vědecké zaměření týmu) včetně jejich citační analýzy
 • průvodní dopis se zdůvodněním zájmu o pracovní pozici
 • kontakty na nejméně dvě doporučující osoby
 • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci
 • kontakt (adresa, telefon, e-mail)

 

Přihlášku zasílejte emailem na adresu zivotopisy@flu.cas.cz nejpozději do 16. května 2022. Do předmětu e-mailu uveďte „Výběrové řízení – vedoucí vědeckého týmu FLÚ“.

 

Ústní pohovor s vybranými uchazečkami a uchazeči se uskuteční na počátku června 2022. Uchazeči a uchazečky, kteří budou k osobnímu pohovoru pozváni, budou prezentovat vypracovanou koncepci rozvoje vědeckého týmu a přednesou představu o jeho další činnosti a směřování. K vypracování koncepce rozvoje vědeckého týmu je doporučeno využít následujících zdrojů (zejména těch, jež se vztahují k dosavadní činnosti Centra globálních studií FLÚ AV ČR):

 

Kontakty: tel.: +420 222 220 124, e-mail: sekretariat@flu.cas.cz, www.flu.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 16. 05. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.