Zahlavi

Výběrová řízení

29. 09. 2021
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postoktorand.

Pracovní pozice: postdoktorand/ka

Skupina kryogeniky a supravodivosti, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici postdoktorand/ka v oblasti experimentálního a teoretického výzkumu mechaniky tekutin na téma:

Fyzikální modelování turbulentní Rayleigh-Bénardovy konvekce za rotace.

Rotující Rayleigh-Bénardova konvekce (RBC) představuje všeobecně uznávaný fyzikální model pro studium proudění, které je ovlivněno současným působením rotačních a vztlakových sil. Fyzikální systémy, jejichž dynamika je silně ovlivněna těmito silami, zahrnují například nitro obřích planet a rychle rotujících hvězd, vnější konvektivní plášť Země a konvekci vody v oceánech. Cílem výzkumu je měření a modelování rotující RBC za extrémně vysokých hodnot Rayleighových a Ekmanových podobnostních čísel charakterizujících rotující RBC. Naše unikátní RBC aparatura s rotační platformou umožňuje dosáhnout, s využitím kryogenního heliového plynu (5 K) jako pracovní tekutiny, hodnot podobnostních čísel v rozsahu: 1E6 < Ra < 1E15 a 10-8 < Ek < 10-5. Uchazeč/ka bude členem pracovního kolektivu řešícího projekt základního výzkumu GAČR (20-00918S), jenž je řešen ve spolupráci s naší partnerskou laboratoří Katedry fyziky nízkých teplot, Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy.

Požadavky:

  •  Ph.D. titul a znalost experimentální nebo teoretické mechaniky tekutin. Dřívější zkušenosti v oblasti studia dynamiky rotujících tekutin jsou vítány.
  •  Maximálně 2 roky od obhajoby Ph.D. ke dni dnem 30. 9. 2021.

Trvání: 1+1 rok.

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiložen strukturovaný profesní životopis včetně seznamu publikací a dalších vědeckých výstupů. Dotazy a žádosti na danou pozici lze zasílat na adresu urban@isibrno.cz.


Uzávěrka přihlášek: 20. 10. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.