Zahlavi

Výběrová řízení

24. 09. 2021
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství.

Základní předpoklady uchazeče:

  • vědecká hodnost v oboru chemických věd
  • výhodou chemické inženýrství nebo organická technologie
  • přiměřená publikační aktivita
  • zkušenosti s organizováním a řízením práce vědeckých kolektivů
  • zkušenosti s přípravou a realizací projektů VaV
  • schopnost týmové spolupráce na mezinárodní úrovni apod.

Od uchazeče se očekává, že předloží ucelenou koncepci oddělení s respektováním následující charakteristiky:

Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství je prioritně zaměřeno na vědní oblast přípravy katalyzátorů, studium transportu médií v katalyzátorech a jejich mikrostrukturu až po jejich využití v procesním inženýrství. V rámci navazujícího aplikovaného výzkumu jsou řešena aktuální témata, jako odstraňování cizorodých látek z vod i kontaminovaných zemin, vývoj a optimalizace heterogenních katalyzátorů pro čištění ovzduší.

Nabízíme:

  • Platové zařazení: 55 000 – 80 000 (v závislosti na praxi, vědeckých výsledcích, úspěšnosti získání grantových prostředků) 
  • Funkční období 5 let od 1.1.2022
  • Zaměstnanecké benefity

 

Uchazeči se vyzývají, aby předložili svou koncepci spolu s odborným životopisem na personální oddělení ÚCHP (krizova@icpf.cas.cz) v termínu od 1. 10. do 12. 11. 2021. V průběhu listopadu proběhne vlastní výběrové řízení.


Uzávěrka přihlášek: 12. 11. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.