Zahlavi

Výběrová řízení

22. 09. 2021
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník vědy a výzkumu v oboru byzantologie (100%).

Podmínkou je titul Ph.D., znalost klasické řečtiny, angličtiny a ruštiny.

Písemné přihlášky s profesním životopisem, seznamem publikační činnosti, přehledem praxe a kopiemi dokladů o získané kvalifikaci zašlete nejpozději do 22. října 2021 buď elektronicky prostřednictvím datové schránky (adresa: jeknq7e), nebo poštou na adresu: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Valentinská 91/1, 110 00 Praha 1 s viditelným označením "Konkurz".


Uzávěrka přihlášek: 22. 10. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.