Zahlavi

Výběrová řízení

30. 12. 2021
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Rada Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v geovědních oborech nebo v oblasti materiálového inženýrství na postgraduální úrovni,
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti ve vědních oblastech rozvíjených ústavem (www.irsm.cas.cz),
 • zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce, min. 5 let praxe ve vedoucí funkci v oblasti vědy,
 • jazykové znalosti, dobrá znalost českého a anglického jazyka,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4 až 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v platném znění,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky),
 • morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období: 1. 6. 2022 – 31. 5. 2027

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • stručný strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání, doklady o dosažené kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam vědeckých prací a publikací,
 • koncepci řízení a rozvoje pracoviště (maximálně 5 stran A4),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.,
  Uchazeč, který není státním občanem České republiky, prokazuje splnění § 17, odst. 4, písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb. čestným prohlášením.

Přihlášky musí být doručeny v písemné podobě v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení – ředitel" na adresu ústavu, osobně na podatelnu ústavu nebo datovou schránkou nejpozději do 31. ledna 2022. V případě zaslání přihlášky poštou, rozhoduje datum na razítku podací pošty.

Adresa pro doručení:
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,
V Holešovičkách 94/41
182 09 Praha 8
Datová schránka: uykngxq

Vybraní kandidáti/kandidátky při osobním pohovoru přednesou svoji představu o funkci, o níž se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat.


Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.