Zahlavi

Ženy a muži v českém výzkumu: jak publikují?

20. 03. 2017

V jakých oborech existují největší genderové rozdíly v publikační produktivitě mezi ženami a muži? Podle nejnovější studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) v chemických a biologických. S odkazem na databázi Web of Science (WoS) totiž muži publikují v těchto disciplínách téměř dvakrát častěji než ženy. Podle expertů z pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR je předpokladem vyrovnaného zastoupení žen schopnost dosáhnout doktorské úrovně vzdělání. 

Zapojení žen do vědy a výzkumu (VaV) patří mezi fenomény, jemuž se experti věnují prakticky ve všech vyspělých zemích. Česká republika není výjimkou, a tak se v posledních letech snaží zjistit příčiny a dopady genderové (ne)rovnosti na fungování společnosti. Ačkoli je zapojení žen do VaV zmapováno podrobně, údaje o podílu žen na vědeckých výsledcích byly dosud výrazně omezené.

Nejnovější studii srovnávající publikační výkon mužů a žen v České republice představil prof. Štěpán JurajdaNárodohospodářského ústavu AV ČR (NHÚ) na semináři Muži a ženy v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy. Diskusní setkání přivítalo hosty 16. března 2017 v pražském sídle NHÚ.     


Prof. Štěpán Jurajda představuje výsledky studie o tom, jak ve vědě publikují ženy a muži

Jak prof. Jurajda zdůraznil, genderovými výzkumy se v Akademii věd nezabývají pouze odborníci ze Sociologického ústavu, ale rovněž v NHÚ, jehož badatelé v poslední době zkoumali například postavení žen s malými dětmi na trhu práce či vliv mateřství na výši starobního důchodu.

V nejnovějším výzkumu srovnávali autoři pro 11 oborových skupin a roky 2009–2013 (z dat Metodika 2014) publikace v časopisech, které jsou indexovány ve WoS, ale i v těch, které do WoS nespadají. Díky tomu odhalili složení spoluautorských týmů či zastoupení významných publikací pro genderově různě složené týmy.

Podíl žen, které publikovaly ve sledovaném období alespoň jeden článek, na počet autorů z České republiky činí 38 %. Tento podíl se liší oborových skupinách (matematické vědy 20 %, zemědělské 48 %). Účast žen na počtu WoS článků je pouze 25 %, a to opět s velkými oborovými rozdíly (technické a informatické vědy 14 %, zemědělské 39 %). Ženy navíc mají nižší podíl článků v citačně nejvýznamnějších časopisech.  

Jak ale podíl žen na vědeckých publikacích zvýšit? Podle autorů je základním předpokladem, aby dosahovaly doktorské úrovně vzdělávání: „V České republice stejně jako ve většině evropských zemí došlo k vyrovnání podílu počtu mužů a žen na absolventech vysokoškolského studia s počátkem nového tisíciletí a v posledních letech se u nás vyrovnává i zastoupení žen na úrovni doktorského studia, dokonce i v přírodovědných oborech. V tomto ohledu zaostávají jen technické obory.“

I přes posun je zastoupení žen mezi absolventy doktorských programů v ČR stále nízké ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Jelikož k vyrovnání mezi absolventy vysokých škol došlo teprve nedávno, není překvapivé, že zastoupení žen ve VaV je stále relativně nízké.

 

Odkaz na celou studii na stránkách CERGE: Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy

Odkaz na videozáznam z akce: https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/zeny-a-muzi-v-ceskem-vyzkumu-publikacni-vykon-produktivita-spoluautorstvi-a-trendy

IDEA, nezávislý think-tank Národohospodářského ústavu AV ČR, se v posledních letech zabývá především aplikovaným výzkumem a jeho aktivity posiluje rovněž Strategie AV21 – jmenovitě program „Efektivní veřejné politiky a současná společnost“.

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., je vedoucím vědeckým pracovníkem Národohospodářského ústavu AV ČR a profesorem ekonomie v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. V letech 2009–2013 byl ředitelem CERGE-EI, společného pracoviště výše jmenovaných institucí.

 

Připravil: Luděk Svoboda, Odbor akademických médií SSČ AV ČR
Foto: Pixabay a Luděk Svoboda

Přečtěte si také

-->