Zahlavi

Prestižní titul doktor věd v roce 2021 získalo deset vědců

29. 09. 2021

Diplomy doktora věd převzalo z rukou předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové ve středu 29. září 2021 deset vědeckých osobností. Sedm nositelů působí na pracovištích Akademie věd ČR, tři na vysokých školách.

Titul obdrželi například Jakub Handrlica, přední český oborník v oblasti jaderného práva, Jan Horáček, specialista na problematiku tepelného toku v okrajových částech plazmatu v komoře tokamaků, nebo Martina Klicperová, která patří mezi průkopníky nové vědecké disciplíny psychologie demokracie.

Vědecký titul „doktor věd“ představuje v České republice nejvyšší kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR proto stále usiluje o právní zakotvení tohoto titulu v legislativě České republiky. Od roku 2003 do června 2021 udělila již 192 těchto prestižních titulů.  

Vědecké osobnosti jej získávají jako uznání za zvláště vysokou kvalifikaci prokázanou významnými originálními pracemi, důležitými pro rozvoj bádání v určitém oboru, jež dokládají vyhraněnou vědeckou osobnost. Titul uděluje AV ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení.

Komplexní posouzení osobnosti vědeckého pracovníka zabezpečují odborně erudované komise, jejichž členy jsou specialisté z pracovišť AV ČR a vysokých škol a nejméně tři oponenti. Takovéto posouzení je zárukou vědecké kvality nositele titulu, které nemůže být suplováno pouhým automatickým hodnocením scientometrických ukazatelů.

Slavnostní předávání diplomů se již tradičně konalo v budově AV ČR na Národní v Praze 1, ve dvoraně Knihovny AV ČR za přítomnosti představitelů Akademie věd, zástupců pracovišť, kde noví doktoři působí, členů komisí pro obhajoby a dalších hostů.

Kontakt:
Mgr. Ivana Střálková
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
tel.: 221 403 320
e-mail: stralkova@kav.cas.cz

Pravidla udělování vědeckého titulu „doktor věd“ jakož i další informace jsou umístěny na webových stránkách AV ČR na adrese: http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecky-titul-dsc./.

 

Noví nositelé titulu doktora věd:

Doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc., DSc., pracovník Ústavu molekulární genetiky AV ČR, obhájil disertaci „Molekulární mechanismy nukleace a organizace mikrotubulů“, a to před komisí Molekulární biologie a genetika – získal vědecký titul „doktor molekulárně-biologických a lékařských věd“.
Docent Dráber je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností s hlubokými znalostmi, zkušenostmi a rozhledem, který v průběhu kariéry zveřejnil řadu vědecky originálních výsledků, jimiž významně přispěl k rozvoji bádání v oblasti biomedicíny i k vytyčení perspektiv tohoto oboru. V disertační práci se věnuje především pochopení regulační úlohy signálních molekul při organizaci mikrotubulů, úloze nově identifikovaných centrosomálních proteinů při nukleaci mikrotubulů a funkcím gama-tubulinových izotypů. Jeho pozornost se rovněž zaměřuje na deregulaci mikrotubulárních proteinů nádorových buněk.

Doc. JUDr. Jakub Handrlica, L.L.M., Ph.D., DSc., je pracovníkem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Disertaci „Jaderné právo a právní futurizmus“ obhájil před komisí Právní vědy a získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“.
Docent Handrlica je předním českým odborníkem v oblasti jaderného práva, energetického práva a práva nových technologií. V disertační práci se zabývá teoretickými východisky, předmětem jaderného práva a jeho hlavními principy, novými jadernými technologiemi a právní úpravou na mezinárodní a vnitrostátní úrovni.

Mgr. Jan Horáček, dr. ѐs. sc., DSc., je pracovníkem Ústavu fyziky plazmatu AV ČR; disertaci „Odvod tepla z tokamaků“ obhájil před komisí Fyzika plazmatu a optika a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.
Doktor Horáček je celosvětově uznávaným odborníkem na problematiku tepelného toku v okrajových částech plazmatu v komoře tokamaků. Jeho práce výrazně posouvají znalosti zde probíhajících jevů a umožňují navrhnout komponenty komory, které jsou v přímém styku s plazmatem tak, aby byly minimalizovány možné škody. Výsledky výzkumu pana doktora Horáčka jsou originální, publikovaly je prestižní mezinárodní časopisy a nalezly výraznou odezvu ve vědecké komunitě s významnými dopady v základním výzkumu.

PhDr. Martina Klicperová, CSc., DSc., je pracovnicí Psychologického ústavu AV ČR. Disertaci „Psychologie demokracie“ obhájila před komisí Psychologie a získala vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“.
Doktorka Klicperová patří mezi průkopníky nové vědecké disciplíny psychologie demokracie. Její disertace přináší základní témata badatelského zaměření od psychologických sond do reflexe minulosti – zlomových bodů československé historie, přes koncept občanství v současné Evropě až po psychologické atributy demokratičnosti. Práce doktorky Klicperové publikovala mezinárodně uznávaná periodika i prestižní nakladatelství.

PhDr. Vladimír Liščák, CSc., DSc., je pracovníkem Orientálního AV ČR, disertaci „Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa: Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století“ obhájil před komisí Obecné a české dějiny a získal vědecký titul „doktor historických věd“.
Monografie doktora Liščáka je první svého druhu v českém prostředí a řadí se po bok významných publikací věnovaných přínosu Odorika z Pordenone k poznání asijské reality pro evropské současníky. Práce vyčerpávajícím způsobem shrnuje dosud zjištěné poznatky a uvádí Odorikovo působení do širšího kontextu evropských i čínských dějin daného období.

Doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc., je pracovníkem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Disertaci „Steady compressible Navier-Stokes-Fourier system and related problems. Large data results.“ obhájil před komisí Matematická analýza a příbuzné obory a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.
Disertační práce docenta Pokorného se zabývá matematickým modelováním dynamiky tekutin. Jedná se o aktuální a obšírné téma, kterému se věnuje mnoho výzkumných týmů po celém světě. Disertace obsahuje jeho vlastní výsledky v této velmi obtížné problematice.

Doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník, DSc., pracovník Matematického ústavu AV ČR, obhájil disertaci „Gram-Schmidt orthogonalization in presence of rounding errors“ před komisí Matematická analýza a příbuzné obory a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.
Docent Rozložník patří k uznávaným odborníkům v numerické analýze a lineární algebře. Ve své práci analyzuje velikost zaokrouhlovacích chyb při použití klasického Gram-Smidtova algoritmu. Tento proces je jedním ze základních algoritmů často používaných v numerické matematice. Porozumění vlivu zaokrouhlovacích chyb je velmi důležité jak z hlediska matematického, tak praktického.

Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc., je pracovníkem Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. Disertaci „Selected Topics in Integrable Systems and Related Structures“ obhájil před komisí Matematické struktury a získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.
Disertace docenta Sergyeyeva je souborem prací zaměřených především na integrabilní systémy nelineárních parciálních diferenciálních rovnic a související geometrické struktury. Největším přínosem jeho práce je nalezení rozsáhlé nové třídy integrabilních nelineárních parciálních diferenciálních systémů se čtyřmi nezávisle proměnnými, čímž se mimo jiné prokázalo, že systémů tohoto druhu je mnohem více, než se dosud předpokládalo.

Doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc., je pracovníkem Ústavu termomechaniky AV ČR. Disertační práci „Mechanical Properties of Advanced Metallic Materials Studied by Laser-Ultrasonic Methods“ obhájil před komisí Aplikovaná a teoretická mechanika a získal vědecký titul „doktor technických věd“.
Disertace se týká výzkumu mechanických vlastností pokročilých kovových materiálů pomocí vhodně propojených laserových a ultrazvukových metod.
Vyvinutá originální metodika umožnuje získat obecně až 21 materiálových konstant změřených na mikrovzorcích materiálu buzených ultrazvukem a jejich vibrační odezvou měřenou laserovými snímači. Frekvenčně-modální analýzou se identifikuje řádově až 100 vlastních frekvencí, útlumů a tvarů kmitání těchto vzorků, z nichž se pak matematickými metodami určují hledané materiálové konstanty. Výsledky přinášejí zásadní, nové poznatky o mechanických vlastnostech různorodých materiálů a najdou uplatnění ve fyzice a v materiálovém inženýrství.

Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc., je pracovníkem Psychologického ústavu AV ČR. Disertační práci „Raný vývoj jazyka: měření, rané porozumění a faktory ovlivňující vývoj“ obhájil před komisí Psychologie a získal vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“.
Docent Smolík se stal průkopníkem experimentální psycholingvistiky v České republice a jako první se začal věnovat experimentálnímu studiu kognitivních mechanismů u batolat. Práce docenta Smolíka jednoznačně přinesly původní vědecké výsledky, které jsou vysoce ceněny nejen v Čechách, ale i v zahraničí a významně přispěly k rozvoji poznatků z oblasti raného vývoje mateřského jazyka.

 

 

TZ ke stažení zde