Zahlavi

Debaty o genderové rovnosti a inkluzivitě se odehrály pod taktovkou NKC

03. 05. 2024

Národní kontaktní centrum – gender a věda má za sebou jednu z organizačně největších výzev mezinárodního projektu GENDERACTIONplus. Jako součást oslav Mezinárodního dne dívek a žen ve vědě uspořádalo konferenci ERA of Inclusive Gender Equality. Zaměřila se na férové hodnocení výzkumu a otázky výzkumných kariér vědců a vědkyň. Co akce přinesla, přibližuje Barbora Schneiderová z NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR

Specifikem mezinárodního projektu GENDERACTIONplus programu Horizont Evropa je zapojení rozsáhlé sítě lidí a organizací. Projekt NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR zahrnuje 22 členských států EU a tři další země s 26 projektovými a 14 přidruženými partnery. Těmi jsou grantové agentury a národní úřady, jež odpovídají za výzkum a vysoké školství, případně jimi nominované organizace. Síť usiluje o koordinaci cílů Evropského výzkumného prostoru (European Research Area – ERA) v oblasti genderové rovnosti a inkluzivity. GENDERACTIONplus tak mimo jiné vytváří strategické politické poradenství a podklady pro tvorbu politik.

Budoucnost ERA
Konference se konala 13. února 2024 v bruselském BOSA pod záštitou belgického předsednictví v Radě EU. Program tvořily zejména panelové diskuse. Zástupci a zástupkyně klíčových orgánů a organizací jednali o budoucích prioritách genderové rovnosti v ERA.

Podklady pro debaty tvořily výstupy ze srovnávacích studií, které národní úřady a grantové agentury přijaly v pěti tematických oblastech, na něž se projekt zaměřuje. Těmi jsou intersekcionální nerovnosti a inkluzivita, genderově podmíněné násilí v akademickém prostředí, genderová dimenze ve výzkumu a inovacích, monitoring a evaluace politik genderové rovnosti v ERA a evaluace plánů genderové rovnosti. Kromě těchto studií vznikl pro konferenci poziční dokument, který představuje zjištění studií a z nich vyplývající priority pro nadcházející období budování ERA.

Dokument kromě toho také určuje přetrvávající nedostatky v designu a implementaci politik včetně nedostatečné pozornosti pro monitoring a evaluaci zaváděných opatření, nedostatečnou pozornost věnovanou intersekcionálním (nebo také gender+) nerovnostem a koncepční a terminologickou neukotvenost politik napříč EU.

Právě s těmi chce GENDERACTIONplus vstupovat do jednání o politické agendě ERA na období 2025–2027, která určí konkrétní kroky, na které se členské státy v tomto období zaměří. Priority genderové rovnosti v ní mají vysokou podporu, jak poukázal Sergej Možina, spolupředseda ERA Fóra.

Realizace aktivit v agendě genderové rovnosti se účastní i zastřešující organizace ERA. Zapojují se do nich také české univerzity, výzkumné instituce i grantové agentury, nově identifikované priority tak budou relevantní i pro úvahy o směřování dalších politik a opatření v ČR.


Konference se konala v únoru v Bruselu.

Férové hodnocení výzkumu a výzkumné kariéry
Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda, koordinátorka projektu a spolupředsedkyně podskupiny ERA Fóra pro inkluzivní genderovou rovnost členských států, zdůraznila na konferenci úspěchy při zavádění opatření na podporu genderové rovnosti v posledních letech. Zejména přijetí Lublaňské deklarace a na ni navazující politické agendu ERA v letech 2022 až 2024 nebo novou Chartu pro výzkumné pracovníky a pracovnice, která rozšířila a posílila agendu inkluzivní genderové rovnosti. Marcela Linková vyzdvihla i potřebu zajistit, aby inkluzivní rovnost zůstala prioritou i v nadcházejícím období. Podle jejího názoru mají být debaty součástí mozaiky hovorů o 10. rámcovém programu.

Profesorka Genevieve Almouzni, předsedkyně Pracovní skupiny Evropské výzkumné rady (European Research Council – ERC) pro gender a diverzitu, hovořila o opatřeních zavedených ERC na řešení genderových předsudků při hodnocení výzkumu. Téma rezonovalo i s vystoupením Silvie Penati, vědecké vedoucí nově založené pracovní skupiny TIER pro inkluzivní hodnocení výzkumu v rámci Koalice pro pokrok v hodnocení výzkumu (Coalition for Avancing Research Assessment – CoARA).

Účastníci a účastnice konference vyzdvihovali kvalitu debat, networking i praktické poznatky, například o strategiích pro přijetí intersekcionální perspektivy na úrovni národních politik nebo o postupech pro začlenění intersekcionality do plánů genderové rovnosti.

„Těší mě, že jsme diskutovali s tolika stakeholdery. Férové hodnocení výzkumu a otázky kariér jsou v GENDERACTIONplus důležitým tématem. Chceme proto navázat spolupráci nejen s novou pracovní skupinou TIER, ale i s Pracovní skupinou pro gender a diverzitu ERC,” komentuje přínos akce Marcela Linková. Klíčový posun vnímá zejména v tom, že panuje shoda nad potřebou řešit otázku různých os znevýhodnění – včetně genderové.

Konference dala týmu NKC – gender a věda důležitou zpětnou vazbu v jeho směřování i ve výstupech GENDERACTIONplus. Kromě splněného úkolu ve formě její organizace přinesla i inspirativní setkání face-to face. Z toho všeho můžeme čerpat podklady pro závěrečnou konferenci projektu, která se uskuteční v únoru 2025 též v Bruselu.

Záznam konference naleznete na YouTube kanále projektu GENDERACTIONplus.

Text: Barbora Schneiderová, NKC – gender a věda
Foto: Archiv Barbory Schneiderové

Newsletter A / Z Akademie

Přihlásit se k odběru aktualit

Kalendář akcí

Kontakt:

cernochViktor Černoch
vedoucí Odboru akademických médií

e-mail: cernoch@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 531
mobil: +420 776 792 474